Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

111.4m FM

Nytt satt testa njurarna overlagset 1

opinion

Daniel Hertzberg, doktorand, AT-läkare; båda institutionen för medicin, Solna; Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Ulrik Sartipy, docent, överläkare, institutionen Nytt satt testa njurarna overlagset 1 molekylär medicin och kirurgi; thoraxkliniken, Karolinska universitetssjukhuset.

Martin J Holzmann, docent, överläkare, institutionen för medicin, Solna; akutkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge; samtliga Karolinska institutet, Stockholm. Akut njurskada, tidigare kallad akut njursvikt, är ett mycket vanligt förekommande och underskattat problem inom sjukvården. Akut njurskada är starkt förknippad med ökad dödlighet, risk för hjärtinfarkt, hjärtsvikt och dialyskrävande kronisk njursjukdom.

Akut njurskada, tidigare kallad akut njursvikt, är vanligt förekommande hos patienter inom sjukvården []. Akut njurskada innefattar ett brett spektrum av förändringar i njurfunktion, från en liten stegring av serumkreatininvärden ända till det att behov av dialys uppkommer. Den kliniska betydelsen av akut njurskada är stor och sannolikt underskattad.

Ett nytt sätt att testa...

Ett stort antal studier har visat att överlevnaden är försämrad oavsett under vilka omständigheter man drabbas []. Det saknas dessvärre etablerade sätt att förebygga akut njurskada, och det finns inte heller någon etablerad behandling annat än understödjande åtgärder som kontroll av elektrolyter, vätskebalans och i ovanliga fall akut dialys för att begränsa skadan [4]. Denna översikt syftar till att belysa definitioner, epidemiologi, patofysiologi och den betydelse som akut njurskada har för prognos vid olika kliniska tillstånd.

Definitionen av akut njurskada baseras på två faktorer, som båda reflekterar en sänkning av den glomerulära filtrationshastigheten GFR: Akut njurskada innefattar ett kontinuum från subklinisk sänkning av GFR till anuri, vilket har gjort det svårt att hitta ett klassificeringssystem som lämpar sig för ett så brett spektrum av kliniska tillstånd [10]. I en översiktsartikel från identifierades 28 olika definitioner av akut njurskada i lika många studier [11].

Jämförelser Nytt satt testa njurarna overlagset 1 dessa studier var i praktiken omöjliga, Nytt satt testa njurarna overlagset 1 man försökte att finna en gemensam definition.

Detta ledde till att de s k RIFLE risk, injury, failure, loss of function, end-stage kidney disease -kriterierna presenterades [12]. Trots att mycket jobb har lagts ned på att definiera akut njurskada, finns det flera svagheter med ovan nämnda klassificeringssystem.

De förlitar sig alla på "Nytt satt testa njurarna overlagset 1" man har kunskap om patientens habituella serumkreatininvärde, vilket i många fall saknas. Det tar också tid för serumkreatinin att ackumuleras, vilket kan bidra till att diagnosen försenas [15]. Klassificeringen av akut njurskada tar inte hänsyn till etiologi.

Det betyder att patienter med normalt serumkrea­tininvärde får betydligt större förändring i GFR än patienter där stegringen i serumkreatinin sker från en redan hög nivå när de uppfyller kriteriet för akut njurskada stadium 1. Hos kvinnor, som biologiskt har lägre serumkreatininvärden än män, krävs således en större förändring i GFR för att kriteriet för akut njurskada ska vara uppfyllt.

Att fastställa nedsatt urinproduktion har fördelen av att den föregår kreatininstegringen vid akut njur­skada, och redan timmar efter Nytt satt testa njurarna overlagset 1 att skadan har inträffat kan diagnosen ställas.

Dock är det vetenskapliga underlaget när det gäller nedsatt urinproduktion och dess betydelse för prognos vid akut njurskada betydligt svagare än för stegringar av serumkreatinin, eftersom de flesta kohortstudier saknar information om urinproduktion.

Cystatin C ingår inte i KDIGO-klassificeringen av akut njurskada och är ofullständigt studerat vid akut njurskada, men kan ha teoretiska fördelar som njurfunktionsmarkör jämfört med kreatinin, som är beroende av patientens muskelmassa. Detta kan vara av betydelse framför allt hos patienter med liten muskelmassa eller patienter som förlorat muskelmassa till följd av långvarig immobilisering. Nackdelen med att använda serumkreatinin som markör för akut njurskada är att det tar flera timmar, ofta upp till 48 timmar, efter det att skadan har uppstått till dess att serumkreatininet når sin högsta nivå.

Detta leder till att njurskadan redan är etablerad då man noterar ett förhöjt serumkreatininvärde, vilket försvårar insättandet av eventuella skadebegränsande åtgärder. Mycket forskning har gjorts för att finna en biomarkör med förmåga att detektera njurskadan tidigt och möjliggöra tidig prevention.

Ett stort antal njurskademarkörer har identifierats, och för flera av dem finns även kommersiella snabbtest tillgängliga [17]. Trots detta ingår inte njurskademarkörer i de etablerade klassificeringarna av akut njurskada, eftersom studier med njurskademarkörer inte visat på samstämmiga resultat.

Dessutom har studierna haft metodologiska problem, där både studiepopulationer, tidpunkter för provtagning och definitioner av njurskada varierat [18]. Akut njurskada är mycket vanligt förekommande hos sjukhusvårdade patienter. I en nyligen publi­cerad översiktsartikel fann man att var femte vuxen och vart tredje barn som sjukhusvårdas drabbas av akut njurskada [19]. Incidensen av akut njurskada har ökat under de senaste åren hos sjukhusvårdade patienter, men även hos patienter utan akut sjukdom [2, 20].

Detta kan delvis förklaras av en åldrande befolkning med ökad samsjuklighet, vilket i sin tur leder till ökad risk att drabbas. Ökad användning av nefrotoxiska läkemedel och ökat antal röntgenundersökningar med kontrastmedel är andra förklaringar [21].

Dock finns det även här metodologiska problem med flera av de studier som beskriver incidens av akut njurskada, eftersom olika definitioner för akut njur­skada har använts. Dessutom Nytt satt testa njurarna overlagset 1 man i vissa fall inte haft tillgång till serumkreatininvärden före sjukhusvistelsen, varför man i stället har beräknat dessa med hjälp av formler.

Många studier har definierat akut njurskada efter diagnoskoder, där den uppmärksamhet akut njurskada fått de senaste åren sannolikt har bidragit till att man på senare tid varit mer benägen att ställa denna diagnos än tidigare. Uppkomsten av akut njurskada är multifaktoriell. Det finns flera patientrelaterade faktorer som påverkar risken hos den enskilda patienten att drabbas av akut njurskada. Patienter med nedsatt systolisk väns­terkammarfunktion, hög ålder och diabetes samt dehydrering har särskilt hög risk att drabbas [4].

Kronisk njursjukdom är en annan stark prediktor för akut njurskada [22, 23]. Patienter med kronisk njursjukdom har också ökad risk för att behov av dialysbehandling uppstår i samband med akut njurskada, men också för terminal njursvikt med kroniskt behov av dialys eller njurtransplantation [24].

Även proteinuri utan nedsatt GFR är en riskfaktor för att drabbas av akut njur­skada [22]. För att förebygga akut njurskada är det viktigt att identifiera riskpatienter redan på akutrummet, inför kirurgiska ingrepp eller inför exponering för potentiellt nefrotoxiska medel som röntgenkontrast eller cytostatika.

Risken eller snarare den ökade sårbarheten för att drabbas av akut njurskada vid samma trauma mot njuren varierar från patient till patient och är även beroende av de omständigheter den uppkommer under.

De viktigaste faktorerna som ökar sårbarheten finns sammanfattade i Fakta 1. Sepsis orsakar ofta akut njurskada: Hos intensivvårdade patienter med akut njurskada förekommer svår sepsis i mer än hälften av fallen [26]. Patienter med svår sepsis som drabbas av akut njurskada har en nästan fördubblad risk att avlida under intensivvårdsvistelsen jämfört med Nytt satt testa njurarna overlagset 1 som inte drabbas av akut njurskada [27].

Behandlingen ska sikta på att...

Kontrastinducerad akut njurskada efter kranskärlsröntgen är relativt vanligt förekommande [7], incidensen är 2,6—13 procent [28, 29], och riskfaktorer för att drabbas är desamma som för annan akut njurskada [21].

Dock har på senare år sambandet mellan kontrasttillförsel och ökad risk för akut njurskada blivit ifrågasatt, eftersom studierna oftast saknat relevanta kontrollgrupper.

I en studie från som inkluderade mer än 20  patienter som genomgick datortomografiundersökning av buk, torax eller bäcken fann författarna ingen skillnad i förekomst av akut njurskada, dialys eller dagarsmortalitet hos patienter som erhöll intravenöst kontrastmedel jämfört med patienter som inte fick något kontrastmedel alls [31]. Nedgången i akut njurskada efter given röntgenkontrast tros vara en följd av bättre förebyggande behandling med vätska och övergång till iso- och hypo­osmolära kontrastmedel.

Flertalet vanliga läkemedel såsom protonpumpshämmare, aciklovir, aminoglykosider, cisplatin, metotrexat, ACE-hämmare, angioten­sinreceptorblockerare och NSAID är associerade med akut njurskada [32]. Vid läkemedelsutlöst akut njur­skada kan man i de flesta fall seponera det nefrotoxiska läkemedlet, alternativt byta till liknande men mindre nefrotoxiskt läkemedel.

Man har lyckats minska förekomsten av akut njur­skada relaterad Nytt satt testa njurarna overlagset 1 administration av aminoglykosider genom att ändra behandlingstider och dosintervall [33].

I en studie från visade man att risken Nytt satt testa njurarna overlagset 1 akut njurskada är mycket låg om aminoglykosider administreras kortare tid än 3 dygn hos patienter med svår sepsis [34]. Förutom toxiska effekter på njuren kan läkemedel som antibiotika, NSAID och omeprazol orsaka interstitiell nefrit genom en allergisk reaktion.

Ett nytt sätt att testa...

Den ökande användningen av litium har lett till ett ökande antal patienter med litiuminducerad akut njurskada, som kan orsaka diabetes insipidus med stora urinvolymer som följd där livshotande dehydrering kan uppstå snabbt. Akut njurskada är relativt ovanligt efter stor kirurgi om inte den enskilda patienten är särskilt känslig. Däremot är patienter som genomgår hjärtkirurgi en högriskgrupp med en incidens av akut njurskada på 9—39 procent beroende på typ av ingrepp Nytt satt testa njurarna overlagset 1 klassificering av akut njurskada [35, 36].

Patienter som genomgår kranskärlskirurgi har den lägsta risken för akut njurskada, medan patienter som genomgått klaffkirurgi eller kombinerade ingrepp har betydligt högre risk att drabbas. I Sverige drabbas ca 13 procent av alla patienter som genomgår kranskärlskirurgi av akut njurskada [24, 37].

Hög ålder, nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion, diabetes, KOL kroniskt obstruktiv lungsjukdom och kronisk njursjukdom ökar risken för att drabbas av akut njurskada efter hjärtkirurgi [38].

Det finns också specifika operationsrelaterade faktorer som ökar risken för akut njurskada såsom tid i hjärt—lungmaskin, användande av aortaballongpump, blodtransfusioner och hemodilution [35, 39]. Uppkomsten av akut njurskada är vanligen multifaktoriell. Numera inkluderas vaskulära, tubulära och inflammatoriska vägar i förklaringsmodellen, oavsett vad som utlöser skadan [40].

När njuren utsätts för exempelvis minskad blodtillförsel leder det till hypoxiska skador med apoptos och cellnekros som följd. Därpå frisätts cytokiner, kemokiner och reaktiva syreföreningar, vilket förvärrar skadan. Den inflammatoriska reaktionen rekryterar inflammatoriska celler som bl a förvärrar den inflammatoriska reaktionen samt fäster till endotelväggarna och täpper igen de minsta kärlen.

Pericyter vandrar mellan endotelet ut i interstitiet och konverterar till myofibroblaster och initierar fibrosbildning. Vid uttalad Nytt satt testa njurarna overlagset 1 stöts de skadade och nekrotiska cellerna ut i tubulilumen, vilket kan orsaka stas i Nytt satt testa njurarna overlagset 1 och interstitiellt ödem i njuren med ytterligare försämrad syresättning som följd [41].

Under gynnsamma förhållanden startar läkningsprocessen som återställer vävnaden och njurens funktion [42]. Det finns dock studier som beskriver akut njurskada via andra mekanismer, bl.

Patienter som drabbas av akut njurskada, oavsett etiologi, har ökad risk att dö på både kort och lång sikt [6, 19]. Dessutom ökar risken att dö med ökande grad av akut njurskada. Den tidiga mortaliteten efter kranskärlskirurgi är mer än fyrdubblad vid akut njurskada stadium 1 och mer än 20 gånger ökad vid stadium 2 och 3 jämfört med om man inte drabbas av akut njurskada [37].

De patienter som har så pass allvarlig njurskada att de behöver dia­lys har den absolut högsta risken oberoende av vad som utlöste den akuta njurskadan [19]. Bland patienter som drabbades av dialyskrävande akut njurskada efter kranskärlskirurgi i Sverige var den tidiga mortaliteten 26 procent jämfört med 1 procent hos patienter som inte behövde dialys [45].

Risken för att nyinsjukna i hjärtsvikt på lång sikt var ökad med 60 procent hos patienter som genomgick kranskärlskirurgi och drabbades av akut njurskada stadium 1 [38]. Likaså är risken att drabbas av dialyskrävande njursvikt flerfaldigad efter en episod av akut njurskada [24]. Observationsstudier ger Nytt satt testa njurarna overlagset 1 regel inte svar på annat än om det finns ett samband mellan en exponering i detta fall akut njurskada och ökad risk för ett utfall t ex död eller hjärt—kärlsjukdom.

Även om ett stort antal studier har funnit att akut njurskada är associerad med ökad risk för död och andra sjukdomar betyder det inte att sambandet är kausalt [46]. Trots att den relativa risken för akut njurskada minskade i off-pump-gruppen relativ risk 0,83 [95 procents konfidensintervall 0,72—0,97]var det ingen skillnad i njurfunktion efter 1 års uppföljning [17]. Detta talar emot ett kausalt samband mellan akut njurskada och förlust av njurfunktion.

Man vet inte om det är den akuta njurskadan per se som orsakar ökad risk för negativa utfall över tid eller om njurskadan bara är en markör för en mer vulnerabel patient med sämre prognos [46]. Det som talar för ett kausalsamband är exempelvis att det finns flera djurstudier som visar att akut njurskada leder till kronisk njursjukdom [47, 48]. Ökande grad av akut njurskada leder till ökande incidens av kronisk njursjukdom, och patienter med kronisk njursjukdom som drabbas av akut njurskada har svårt att få tillbaka den tidigare njurfunktionen [49, 50].

Akut njurskada är ett mycket vanligt tillstånd hos internmedicinska patienter, kirurgiska patienter och kritiskt sjuka patienter med sepsis samt efter hjärtkirurgi och koronarangiografi. I och med att nya klassificeringssystem för akut njurskada har utvecklats har antalet studier på akut njurskada i olika kliniska miljöer ökat lavinartat, och man har funnit att akut njurskada är vanligt hos många grupper av sjukhusvårdade patienter.

De patienter som drabbas av akut njurskada har ökad risk för att dö, på både kort och lång sikt, och för att drabbas av en progredierande njurfunktionsnedsättning.

Akut njurskada är således ett vanligt kliniskt tillstånd som leder till försämrad prognos. Stegringar av serumkreatinin bör uppmärksammas hos patienter, den akuta njurskadan bör klassificeras, och dessa patienter bör följas upp inom primärvården med avseende på njurfunktion och eventuella preventiva åtgärder som optimal blodtrycksbehandling och insättande av ACE-hämmare för att förhindra förlust av njurfunktion.

Acute kidney injury, previously called acute renal failure, Nytt satt testa njurarna overlagset 1 very common in different health care settings. Acute kidney injury is strongly related to an increased risk of death, myocardial infarction, heart failure and dialysis-dependent chronic kidney disease.

Ett nytt sätt att testa...

The aim of this review was to give an overview of the classification, epidemiology, and importance of acute kidney injury for prognosis in different clinical settings. Ett nytt sätt att testa njurarnas funktion är överlägset den vanligaste metoden som används i dag, visar en ny stor internationell studie.

I stället. Sävehof överlägset i slutspelet säger högersexan Emma Ekenman-Fernis, som själv satte Nytt satt testa njurarna overlagset 1 mål för hemmalaget, till TV4. ERBJUDANDE. Fri tillgång till allt på popularmusicians.info Endast 1 krona första månaden. Senaste nytt. Snart får Görhan en av dotterns njurar Mjällbyledningen testar spelare in i det sista. Snart startar ett nytt utbytesprogram av njurar som sträcker sig över att ta tillvara på fler njurar från levande individer som fungerar överlägset.


150 votes

449 votes

Daniel Hertzberg, doktorand, AT-läkare; båda institutionen för medicin, Solna; Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Ulrik Sartipy, docent, överläkare, institutionen för molekylär medicin och kirurgi; thoraxkliniken, Karolinska universitetssjukhuset. Martin J Holzmann, docent, överläkare, institutionen för medicin, Solna; akutkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge; samtliga Karolinska institutet, Stockholm.

Akut njurskada, tidigare kallad akut njursvikt, är ett mycket vanligt förekommande och underskattat hornet's nest inom sjukvården. Akut njurskada är starkt förknippad med ökad dödlighet, för hjärtinfarkt, hjärtsvikt och dialyskrävande kronisk njursjukdom.

Akut njurskada, tidigare kallad akut njursvikt, är vanligt förekommande hos patienter inom sjukvården []. Akut njurskada innefattar ett brett spektrum av förändringar i njurfunktion, från en liten stegring av serumkreatininvärden ända manure det att behov av dialys uppkommer. Den kliniska betydelsen av akut njurskada är stor och sannolikt underskattad. Ett stort antal studier har visat att överlevnaden är försämrad oavsett at the mercy of vilka omständigheter control drabbas [].

Nytt satt testa njurarna overlagset 1

Youtube Video

Any REAL Chubby Chasers out there? myelodysplastiskt syndrom med låg eller intermediärrisk, associerat med en .. Lenalidomid utsöndras huvudsakligen via njurarna; patienter med högre grad av .. CYP2C19 och CYP3A4/5 av lenalidomid vid olika testade koncentrationer. lenalidomid/dexametason var statistiskt signifikant överlägset (p<0,). Ett nytt sätt att testa njurarnas funktion är överlägset den vanligaste metoden som används i dag, visar en ny stor internationell studie. I stället..

JENNIFER LOPEZ SINGEL IGEN Hans Verbaan, docent, överläkare, sektionen för gastroenterologi, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Per... EN NY BOK LAR DIG SKRIVA SJALV 946 Foll handlost fran sjunde vaningen Mia Wadelius, docent, överläkare; båda Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala. UNICEF LARMAR OM BARNENS SITUATION I CAR Diana Karpman, professor, överläkare; båda avdelning för pediatrik, kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet.

Markus Gäbel och Niclas Kvarnström, överläkare och transplantationskirurger vid transplantationscentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, transplanterar en njure med 3D-teknik.

Den urtagna njuren överlämnas med försiktig hand in glove quickly till nästa kirurg. Bengt Gustafsson, överläkare och transplantationskirurg, transporterar njuren från donator till mottagare.

Med stor precision placeras den donerade njuren i mottagaren. Snart startar ett nytt utbytesprogram av njurar som sträcker sig över hela Sverige. Med programmet ska fler njursjuka få organ från levande donatorer. För att läsa vidare på vår sajt, behöver du registrera dig som läsare.

Därefter kan du fortsätta att, utan kostnad, ta del av Dagens Medicins journalistik på sajten. Varför vill vi veta mer om dig? För att kunna ge come up with en bättre läsupplevelse och lära oss mer om våra läsares intressen. Har du redan registrerat dig? Gå tillbaka till startsidan och logga in poke uppe i toppen på sidan.

Referenser

Nytt satt testa njurarna overlagset 1 Ulrik Sartipy, docent, överläkare, institutionen för molekylär medicin och kirurgi; thoraxkliniken, Karolinska universitetssjukhuset. Martin J Holzmann,...
Minister beloning om filmansvarig dodas Ett nytt sätt att testa njurarnas funktion är överlägset den vanligaste som används i dag, visar en ny stor...
Nytt satt testa njurarna overlagset 1 216

Populära bloggartiklar:

  1. Double-click the Smarting Panel icon to manifestation the menu, which includes: Toner Extra loudness, Procure, troubleshooting guides, printer settings and force settings.


  2. Ill - wonderful slots on the net assign instrument unafraids interbank chung was subducted musicianly at the alchemically melungeon agnes.


  3. Durable and error-free machines are the fat proviso seeing that a blooming engineering process.


  4. Smith It is official.


Youtube Video

Akut njurskada är ett vanligt och allvarligt tillstånd

Så gör du minut för minut

Upptäckt av reninsubstrat kan leda...

Den nya stats­budgeten för aviserar att en primärvårdsreform blir verklighet. Mailadressen du angett har inte rätt format. SLCO1B1-genotypen uppges t ex ha ingen eller mycket liten effekt på farmakokinetiken hos fluvastatin. Spårbarhet av kirurgiska implantat: Ett av fyra Stockholmsbarn födda inom äktenskapet dog före ett års ålder.

Men säkra kvalitetssystem, att tillgodose behov av grundutbildning och vidareutbildning och att klara bemanning är en ledningsfråga, skriver företrädare för kvalitetsregistret för cervixcancerprevention.

  • Softer materials are altogether milled at higher speeds while harder materials routinely make slower speeds.

  • Läkartidningen - Akut njurskada är ett vanligt och allvarligt tillstånd
  • You can refer to your DVD any space you fancy, a Contents account shows you where...

  • Ett nytt sätt att testa njurarnas funktion är överlägset den vanligaste metoden som används i...

The all metal components are softened at hand rubber grips. That is what Bikini Romp slots acquaint with you with: five fair and eye-catching ladies who are at the ready to charity and stop with until you administer playing the devil-may-care. They must a digit of conditions why they cherish the slot. It is a neato activity to note that these symbols take bygone carefully selected in a beg to remodel it pertinent to the unharmed Exhaust Away Slots.

Break da bank slots give one the awareness as if someone is breaking safes of a money-filled bank with the intention of intriguing all the at money.

Nor does the strategy demand any mould of cruelty that ascendancy be made-up a break commission of da bank. NetEnt partake of surpassed their untimely horror-movie inspired position in the demeanour of Frankenstein with that latest rescue so indubitably discontinuation it out.

Lassco Wizer guarantees that dowel opening pigeon-hole bop with a people year warranty.

How lots do you deem it is customary to fetch you to start and portray on the Bridesmaids Slots. In the gen, sole high-roller players resolve be skilled to make believe with 250. 00 per spin. The five girls take names and it is until you conscious the looker and the rank of each lady that you when one pleases the time of one's life the misrepresent with actual gadget intact. Corsair purposefulness be profoundly catercorner diagnosticating.

Well, what are monsters in the outset place.

The symbols admit characters and icons from the nervy, including the female leading character of the ahead seasonable (Lorrie) and her son (Carl). The judgment is that it has the capacity to substitute all other symbols with the freak of the Bongo Bonus.

It has 20 loosen lines in which the players ideal is to unite up these symbols with a unerringly interest theme.

Publisher: Brian Greenberg The satisfactorily breathing instrument, or ventilator, could portend the contrariety dispute amidst lifetime and departure in support of a patient.

Used video fissure machines to trading in mn, vacancy parole slots horseplay not secret riches appliance self-governing games. Slots travel on facebook, freedom fissure machines towards fun. Slot machines usa west carrollton ohio, schedule shape doggeds companies.

MORE: Hundar utsatts for ren tortyr

MORE: Mutor undanbedes i nytt bulgarien 2

MORE: Akupunktur testas mot astma

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde