Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

122.3m FM

Lavaldomen kan tvinga lo att andra lonepolitik

opinion

Kollektivavtal Vi kan inte ha ett EU där vi konkurrerar med löner och arbetsvillkor. I stället måste vi kämpa för att alla som arbetar i Sverige ska behandlas lika. LO vill därför att ett socialt protokoll läggs till EUs fördrag. Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på kollektivavtal mellan fackföreningar och arbetsgivare. En viktig del av den svenska modellen är att facket genom blockad kan tvinga fram kollektivavtal. I Laval-domen slog EU-domstolen fast att svenska fackliga organisationer inte får använda stridsåtgärder för att garantera likabehandling av arbetskraft från andra EU-länder.

Domen var ett allvarligt hot mot den svenska modellen. LO tycker att alla som arbetar i Sverige ska behandlas lika.

Svag ljusning för byggsektorn –...

Svenska kollektivavtal ska gälla alla som arbetar på svensk arbetsmarknad, även de som skickas till Sverige tillfälligt. LO vill därför att det läggs ett socialt protokoll till EUs fördrag. Ett socialt protokoll som reglerar vad som ska anses vara acceptabla hinder för "Lavaldomen kan tvinga lo att andra lonepolitik" fria rörlighet av tjänster.

Vilka hinder för den fria rörligheten ska accepteras? Det är en viktig fråga för EU att ta ställning till. I dag är det EU-domstolen som har makten att definiera om ett hinder ska accepteras eller inte. Men EU-domstolen är inte en folkvald institution. Vilka hinder som är acceptabla är en fördelningspolitisk fråga som politiker inte kan överlämna till jurister. Ska vi återfå politisk och demokratisk kontroll måste gränserna i EUs fördrag bli tydligare.

på insikten att de egna...

LOs krav på ett socialt protokoll innebär att EU ska utgå från grundläggande mänskliga rättigheter. Facklig organisering är en sådan rättighet. Alla begränsningar av dessa ska motiveras — inte tvärtom. Grundläggande rättigheter ska inte inskränkas för att ett företag vill konkurrera med lägre löner och sämre arbetsvillkor.

Rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen är en del av FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna från LO kan aldrig acceptera att dessa rättigheter begränsas. När EU-domstolen i Laval-fallet slog fast att svenska fackliga organisationer inte får använda stridsåtgärder var detta en kränkning av grundläggande mänskliga rättigheter.

Och en inskränkning av organisationsfriheten är ett hot mot demokratin.

Sa upp sig från jobbet...

LOs krav på en ändring av EUs fördrag handlar därför inte bara om att bekämpa lönedumpning och säkerställa konkurrens på lika villkor. Det är också ett försvar av grundläggande rättigheter — en kamp som dagligen förs i demokratiska samhällen i hela världen. Många tror att låglönekonkurrensen inom EU enbart drabbar bygg- och transportbranschen. Men allt fler sektorer drabbas av osund konkurrens. Inga skatter och avgifter betalades i Sverige. Skogsbranschen är en bransch där nästan 10 procent av de anställda är utstationerade från andra länder.

I branscher som hotell, restaurang och städ är det också vanligt. LOs krav är att svenska kollektivavtal och likabehandling ska gälla för alla som arbetar på svensk arbetsmarknad, även de som tillfälligt skickas till Sverige.

LO vill se ett socialt protokoll till EUs fördrag som garanterar att svenska löner Lavaldomen kan tvinga lo att andra lonepolitik arbetsvillkor ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Men vi behöver också ändra både svensk och europeisk lagstiftning. Transportföretag som betalar löner enligt kollektivavtal och inte fuskar med skatten har allt svårare att överleva.

Många stora företag och speditörer upphandlar tjänster för 70 kronor milen — trots att det krävs det dubbla om man ska gå runt med svenska löner och arbetsvillkor. LO välkomnar att utländska tjänsteföretag och arbetstagare erbjuder transporttjänster på svensk arbetsmarknad. Konkurrensen mellan utländska och inhemska åkerier måste dock ske på sunda villkor.

Chaufförer från andra länder ska inte ha sämre lön och arbetsvillkor på grund av sin nationalitet. Om ett företag kör i Sverige ska bilen registreras och skatter betalas här. Svenska löner och arbetsvillkor enligt kollektivavtal ska gälla för de anställda chaufförerna.

Vi vet att låglönekonkurrensen kan få farliga konsekvenser. Att vissa företag låter människor arbeta i Sverige för några tusenlappar i månaden medan de bor i sin lastbil. En studie från Lunds universitet visar att många utländska fordon kör illegalt i Sverige.

Situationen i transportsektorn är ohållbar. För att hantera de problem som har uppstått genom EU-domstolens utslag i bland annat Laval-fallet kräver LO att det fogas ett socialt protokoll till EUs grundlag, fördraget. I grunden handlar det om att reglera vad som ska anses vara acceptabla hinder för EUs fria rörlighet av tjänster. Vårt krav är att likabehandling ska gälla för alla som arbetar på svensk arbetsmarknad, även de som tillfälligt skickas till Sverige.

Ett sådant krav är ett hinder för de företag som vill konkurrera med usla löner och arbetsvillkor, men det är ett hinder som måste vara tillåtet om EU-samarbetet ska vara socialt acceptabelt. En del av problemen med EU-reglerna har förvärrats genom beslut fattade i den svenska riksdagen och den nuvarande regeringen vidtar nu åtgärder som kommer förbättra våra möjligheter att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden.

Ändringarna i vår svenska Lex-Laval-lagstiftning, som gjort det möjligt att vidta stridsåtgärder för att tvinga fram kollektivavtal Lavaldomen kan tvinga lo att andra lonepolitik utstationerande företag, är ett exempel.

En del förbättringar kan också åstadkommas genom ändringar av EUs lagstiftning. Den pågående omförhandlingen av den EU-lagstiftning som specifikt reglerar frågan om utstationerad arbetskraft skulle till exempel kunna leda till en situation där skillnaden mellan vilka krav som kan ställas på ett svenskt företag och ett företag som utstationerar arbetskraft från ett annat EU-land minskar.

LOs medlemsförbund arbetar också dagligen för att säkerställa likabehandling av arbetstagare på svensk arbetsmarknad. På lång sikt måste EUs fördrag ändras för att hantera konflikten mellan EUs ekonomiska friheter och medlemsstaternas möjlighet att reglera bland annat arbetsmarknaden.

Svenska kollektivavtal ska gälla alla...

Respekten för arbetsmarknadens parters möjlighet att självständigt reglera löner och arbetsvillkor i kollektivavtal handlar också om respekt för grundläggande mänskliga rättigheter.

Dessa rättigheter kan inte inskränkas för att EU och dess medlemsstater önskar att öka tjänstehandeln på EUs inre marknad. En inskränkning av organisationsfriheten är en inskränkning av demokratin. Frågan om vilka hinder för den fria rörligheten som ska accepteras har EUs politiska institutioner överlämnat till EU-domstolen att avgöra. I dag har vi en situation där alla åtgärder som faktiskt, potentiellt, direkt eller indirekt kan utgöra ett hinder för den fria rörligheten måste kunna motiveras som ändamålsenliga och proportionerliga.

I slutändan är det EU-domstolen som avgör om ett hinder ska accepteras eller inte. Det är en svåröverträffad maktposition för en icke folkvald institution. Vilka hinder som ska anses vara acceptabla är en viktig fråga av fördelningspolitisk karaktär som politiken inte kan överlämna till jurister. Ska vi återfå politisk och därigenom demokratisk kontroll över vilka hinder som är att betrakta som acceptabla måste gränserna i EUs fördrag bli tydligare.

Det förslag som LO tillsammans med den övriga europeiska fackföreningsrörelsen fört fram är det sociala protokollet. Vårt förslag till ett socialt protokoll innebär inte att alla inskränkningar av strejkrätten förbjuds. Vad vi föreslår är att EU, precis som alla andra fungerande rättsordningar, ska utgå från grundläggande mänskliga rättigheter och att alla begränsningar av dessa ska motiveras.

Grundläggande rättigheter ska inte inskränkas för att ett företag önskar konkurrera med löner och arbetsvillkor. Kravet på ett socialt protokoll är prioriterat för LO men konflikten mellan EUs ekonomiska friheter och medlemsstaternas rätt att reglera kan uppstå på andra områden än arbetsmarknaden. Vilka begräsningar gällande skattefinansierad sjukvård, offentliga bostäder och alkoholförsäljning kan anses vara acceptabla hinder?

För att undvika att EU-domstolen begränsar politikens handlingsutrymme på fler områden vore det därför från LOs perspektiv rimligt med en bredare översyn av fördraget med syfte att skapa tydligare gränser för EUs respektive medlemsstaternas kompetenser.

Många tror att låglönekonkurrensen inom EU enbart drabbar bygg och transportbranschen. Antalet sektorer som drabbas av osund konkurrens ökar. Lönen för de anställda kunde vara så låg som 18 kronor i timmen och inga skatter eller avgifter betalades i Sverige. I skogsbranschen är andelen utstationerade relativt hög med över 10 procent av arbetskraften. Exemplen på missbruk är många. Ett exempel är företaget Baltic Trio som — hade nästan all "Lavaldomen kan tvinga lo att andra lonepolitik" verksamhet i Sverige och bedrev skogsröjning åt Lavaldomen kan tvinga lo att andra lonepolitik stor svensk uppdragsgivare.

Lönerna som betalades ut var hälften av lägsta lönen i kollektivavtalet. Skatter och avgifter betalades sannolikt inte varken i Sverige eller i Estland men när svenska skattemyndigheten gjorde revision så skrev estniska myndigheter ut retroaktiva intyg.

Inom den privata tjänstesektorn är problemet ständigt närvarande i flera branscher som hotell, restaurang och städ. Ett exempel är det bulgariska företaget FIN som städade vid Piteå havsbad och själva rapporterade in en lönesumma till skattemyndigheten för som skulle motsvara 18 kronor i timmen. Inte heller tillverkningsindustrin är fredad. En bransch som ofta används som exempel för att illustrera problemet med löne- och villkorskonkurrens inom EU är marknaden för vägtransporter.

Det är ett tacksamt exempel då EUs regelverk, som det ser ut i dag, bidrar till osund konkurrens och social dumping på den europeiska transportmarknaden i en omfattning som gör det omöjligt att blunda för. Företag bussar upp chaufförer till Sverige som arbetar där månader i stöten för några tusenlappar i månaden medan de bor i lastbilen. En studie från Lunds universitet visar att det dagligen befinner sig Lavaldomen kan tvinga lo att andra lonepolitik utländska fordon i Sverige som bedriver illegala transporter.

Det finns flera anledningar till denna situation och lösningen måste vara, förutom en ändring av EUs fördrag, ändringar av både svensk och europeisk lagstiftning.

Detta är på inget sätt en heltäckande genomgång av problemets omfattning utan ett försök att kortfattat illustrera hur problemet breder ut sig. Att åstadkomma en ändring av EUs fördrag är ett långsiktigt arbete som LO har bedrivit allt sedan utslaget i Laval-fallet år Förslaget till ett socialt protokoll togs fram av den europeiska fackföreningsrörelsen efter Laval-fallet och ett antal liknande rättsfall i EU-domstolen.

Förslaget syftar till att motverka konkurrens med löner och arbetsvillkor genom att säkerställa att grundläggande fackliga fri- och rättigheter överordnas de ekonomiska friheterna på EUs inre marknad.

Det fackliga förslaget till ett socialt protokoll fanns också med i slutförhandlingarna inför den andra irländska folkomröstningen om Lissabonfördraget år Vid det avgörande toppmötet ställde dock den brittiska regeringen ett absolut krav på att protokollet stryks.

Sekundärnavigering

Vi var alltså en hårsmån från att få ett socialt protokoll i EU. Tre år senare,beslutade LO-kongressen att LO skulle intensifiera sitt arbete med frågan.

Som en direkt följd av beslutet tillsattes en gemensam arbetsgrupp med representanter från LO och Socialdemokraterna för att försöka hitta ett gemensamt förhållningssätt vid kommande ändringar av EUs fördrag. I slutet av presenterades en överenskommelse.

Slutsatsen var att vid en framtida ändring av fördraget ska svensk arbetarrörelses stöd vara villkorat med införandet av ett socialt protokoll. Efter EG-domstolens utslag har såväl LO och Byggnads krävt en Det kan också leda till att medlemsförbunden tvingas ändra sin lönepolitik. Då tjänstedirektivet och Lavaldomen påverkar den svenska lagstiftningen popularmusicians.info 25 november 74 Lundby-Wedin, Wanja, Lavaldomen kan tvinga lo att andra lonepolitik kan tvinga LO att ändra lönepolitik, ( publicerad.

MORE: Real madrid tvingas jaga nar ronaldo tappat malformen

DU ÄR HÄR: