Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

95.1m FM

De ska inte gifta sig

opinion

På avtal24 använder vi cookies för att ge dig en bättre kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies. Ring oss på - 24 00 24 eller mejla. Avtal24 behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna administrera och fullgöra vårt uppdrag till dig som kund och fullgöra våra förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för våra kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering. Vi kan även komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål såsom utskick till er av våra nyhetsbrev och erbjudanden.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter framgår av Art 6 punkt 1a Dataskyddsförordningen. De uppgifter vi behandlar är ditt namn, ditt personnummer, din e-postadress och ditt telefonnummer samt eventuella "De ska inte gifta sig" personuppgifter du som kund skriver in i avtalsflödet. Om du erhåller rådgivning eller skriver avtal hos Avtal24 sparas dina personuppgifter den tid som krävs för att Avtal24 ska kunna uppfylla det rådgivningsansvar Avtal24 har till dig som kund.

Om ett kundförhållande inte upprättas inom 12 månader kommer dina personuppgifter att raderas. Om ett kundförhållande upprättas men utan att du erhåller rådgivning eller skriver avtal hos Avtal24 sparas dina personuppgifter i 24 månader. Personuppgifter som lämnas till Avtal24 kommer enbart att behandlas av Avtal Om du köper en tilläggstjänst av Avtal24 som tillhandahålls av tredje part kommer de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra tilläggstjänsten att delas med tredje part.

Du kan vända dig till Avtal Du har rätt att begära; tillgång till de personuppgifter vi behandlar, rättelse av felaktiga personuppgifter, att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har även rätt till dataportabilitet samt att lämna in klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen. Att gifta sig känns ofta De ska inte gifta sig ett stort steg i relationen, men det man kanske inte tänker på är att det även är ett stort steg juridiskt med både ekonomiska och arvsrättsliga konsekvenser.

För att kunna ingå ett äktenskap krävs beslut av en myndighet. För att äktenskapet ska bli giltigt krävs därför också att vissa procedurer uppfylls. Det finns särskilda regler för hur man ska ingå ett äktenskap på ett giltigt sätt, dessa bestämmelser går att finna i "De ska inte gifta sig." En vigsel kan ske antingen genom en borgerlig procedur eller genom ett kyrkligt förfarande. Ett äktenskap kan uppstå och avslutas endast genom beslut av en myndighet.

Tror på äkta kärlek

När en vigsel skett ska vigselförrättaren sända en underrättelse till Skatteverket för anteckning i folkbokföringen. En anledning till att samhället har ett intresse av att registrera alla ingångna äktenskap är p. Ett äktenskapsförord är det enda sättet för makar eller blivande makar att i förväg, d.

Du kan inte gifta dig...

Genom äktenskapsförord kan makarna bestämma att egendom som tillhör makarna och att egendom som kommer "De ska inte gifta sig" tillhöra makarna under äktenskapet ska vara varderas enskilda egendom.

För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt krävs att en del De ska inte gifta sig uppfylls. Det ska upprättas skriftligt och registreras. Ett äktenskapsförord som är registrerat är bindande och kan inte ensidigt frångås eller hävas av ena maken. Det kan därför vara värt att sätta sig ned tillsammans och tänka igenom vad man vill ska gälla och upprätta ett korrekt äktenskapsförord. Många uppfattar äktenskapsförord som något oromantiskt.

Tvärtom gör ett äktenskapsförord att ni inte behöver oroa er för framtida händelser eller meningsskiljaktigheter De ska inte gifta sig att ni fullt ut kan ägna er åt kärleken.

Vad gäller makarnas ekonomiska förhållanden är huvudregeln att makarna råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Under äktenskapet är makarna dock gentemot varandra skyldiga att bidra till det underhåll som behövs för att tillgodose deras gemensamma och personliga behov.

Detsamma gäller om den ena maken sköter viss del av hushållssysslorna t. Denna underhållsskyldighet makarna emellan är under äktenskapet tvingande och kan således inte avtalas bort. Vid en eventuell skilsmässa s. Det är endast i undantagsfall en underhållsskyldighet kvarstår efter en skilsmässa, då ena parten är i särskilt behov av ekonomiskt stöd som en följd av det tidigare äktenskapet. Om man bestämmer sig för att gå skilda vägar ska man ansöka om skilsmässa äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som parets kommun tillhör.

Skäl för varför man vill skiljas behöver inte redovisas vid en sådan ansökan. I vissa fall måste dock skilsmässan föregås av en De ska inte gifta sig om 6 månader. Ansökan om skilsmässa görs hos domstol och äktenskapet är upplöst när dom på äktenskapsskillnad vunnit laga kraft. En dom har vunnit laga kraft när överklagandetiden löpt ut och domen inte längre kan överklagas genom ett vanligt förfarande. I vissa undantagsfall kan den ena maken efter skilsmässan vara skyldig att hjälpa den andra genom ett ekonomiskt stöd, ett s.

Så kan vara fallet om det föreligger ett samband mellan äktenskapet och den ekonomiska situationen ena maken befinner sig i som ger upphov till behovet av underhåll. Det kan röra sig om det inte helt ovanliga fallet att fördelningen av sysslorna i ett hushåll har gjorts så att makan stannat hemma för att ta hand om barn och hem och därför inte har någon inkomst från förvärvsarbete. Genom äktenskapet blir makarnas egendom giftorättsgodsom egendomen inte av särskild anledning är enskild egendom.

Detta görs genom en så kallad bodelningoch görs genom ett bodelningsavtal. En bodelningen går till så att makarnas respektive andelar i boet räknas ut och läggs samman för att därefter hälftendelas.

Sedan ska en lottläggning göras, varpå egendomen ska fördelas mellan parterna. Varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar. En make som på sin lott får egendom som i värde överstiger den makens berättigade andel, har rätt att istället för att lämna egendom till den andra maken betala motsvarande belopp i pengar. En hälftendelning kommer alltså att göras av makarnas sammanlagda tillgångar.

Detta kan för vissa par passa mindre bra av olika anledningar och man kan ha önskemål om att vid en eventuell skilsmässa hålla viss eller all sin egendom utanför hälftendelningen.

Om en make är skuldsatt vid skilsmässan och all dennes egendom som utgör giftorättsgods utmäts kommer makens egendom vid bodelning värderas till noll. Makar övertar inte varandras lån vid en bodelning utan det lägsta värdet som kan tas med in i en bodelning är noll. Däremot läggs denne makens nolla ihop med den andre makens egendom och delas på hälften varav vardera maken får varsin halva.

9 av 10 struntar i...

Detsamma gäller om skulderna existerar vid tidpunkten för skilsmässan, men egendom inte ännu utmätts.

Makens skulder ska då tas upp i bodelningen och dras av från värdet på dennes giftorättsgods om skulden inte härrör från egendom som är enskild, då tas skulden inte upp i bodelningen.

Den andre maken får därigenom indirekt sota för att den förste maken är skuldsatt, trots att den andre maken inte övertar den förste makens skulder. Man kan motverka dessa typer av situationer genom att innan man gifter sig, såväl som under äktenskapet, bestämma att denna egendom ska anses som enskild egendom. Enskild egendom tas nämligen endast med i bodelningen om makarna är överens om detta, om ena maken inte vill det kommer den enskilda De ska inte gifta sig aldrig tas med i bodelningen.

Egendom kan göras till enskild genom ett äktenskapsförord. Egendom kan också vara enskild till följd av uppställda villkor i samband med t. Hos oss kan man enkelt skriva ett  bodelningsavtal  online, som tar med alla "De ska inte gifta sig" ovan. När ens make går bort tar oftast de känslomässiga tankarna över de mer praktiska.

Viktiga frågor om rätt till arv och fördelning av kvarlåtenskap aktualiseras dock och bortgången har flertalet rättsliga följder. Makarna kan ha såväl gemensamma som icke gemensamma barn vilkas rätt på olika sätt ska beaktas och den bortgångne kan även ha lämnat efter sig ett testamente som ska respekteras. Senast tre månader efter dödsfallet ska en bouppteckning upprättas om man inte fått förlängd tidsfrist av Skatteverket.

Här ska den bortgångnes tillgångar och skulder antecknas sådana de var vid dödsfallet.

Det här är ett äktenskap

På grund av reglerna som följer av ett äktenskaps ingående och regler om bodelning ska även den efterlevande makens tillgångar och skulder värderas. Har makarna egendom som inte ska ingå i bodelning på grund av att det rör sig om enskild egendom ska sådan egendom värderas och anges särskilt med angivande av skälet till att egendomen inte ska ingå, t.

Även ett eventuellt testamente ska upptas i bouppteckningen. Sedan ska en bodelning göras enligt reglerna i äktenskapsbalken och görs på samma sätt som om makarna skulle ha skilt sig. Är den bortgångne inte gift är det dennes barn, så kallade bröstarvingarsom närmast har rätt att ärva och här är adoptivbarn i alla avseenden jämställda med föräldrarnas biologiska barn. Barnen ska ärva lika stor del av kvarlåtenskapen enligt bestämmelserna i ärvdabalken.

Deras arvslott är därför i regel lika stor som kvarlåtenskapen delat på antal barn den avlidne har. Om ett barn som inte är i livet i sin tur har två barn får dessa dela på sin förälders arvslott. Kvarlåtenskapen utgörs av den avlidnes andel i bodelningen plus eventuell enskild egendom. Finns inga barn är den avlidnes föräldrar närmast att ärva.

Är den bortgångne gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken och gemensamma barn ärver först efter dennes död. På så sätt behöver den efterlevande maken inte påverkas ekonomiskt. Om den avlidne däremot lämnar efter sig barn som inte är gemensamma med den efterlevande maken, s. Ett sådant barn har rätt att få ut sitt arv på en gång. Ett särkullbarn kan dock avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken och behandlas då vid den efterlevande makens död som ett gemensamt barn De ska inte gifta sig makarna.

Om ett testamente har upprättats av den bortgångne testatorn ska testatorns vilja respekteras. Ett testamente är ett uttryck för den bortgångnes sista vilja angående hur dennes efterlämnade ägodelar och egendom ska fördelas. Vid sidan av ett testamente är avtal mellan arvlåtaren och annan om annan fördelningen av kvarlåtenskapen än den ordning som gäller enligt lag ogiltig.

Genom ett skriva ett testamente  kan man sätta arvsordningen i ärvdabalken ur spel. Testatorn kan exempelvis välja att ge mer åt en arvinge än en annan eller låta en eller flera personer utan arvsrätt få del av kvarlåtenskapen. Bröstarvingar till testatorn har alltid rätt att få ut sin så kallade laglott ur kvarlåtenskapen. Laglotten är hälften av den arvslott som enligt arvsordningen i ärvdabalken tillkommer barnet. Ett barn måste påkalla jämkning i testamentet för att få ut sin laglott och detta måste göras inom sex månader från det att denne blivit delgiven testamentet.

Basbeloppet varierar från år till år och påverkas av pengavärdet. Att ärva med  De ska inte gifta sig förfoganderätt betyder att den efterlevande maken får spendera egendomen De ska inte gifta sig önskat sätt men denne får inte testamentera bort arvet eller ge bort en alltför stor del av detta som gåva till någon annan, oavsett vem.

Särkullbarnet har vid den efterlevande makens död om denne ärvt med friförfoganderätt rätt att få ut resten av sin arvslott med avdrag för laglotten från den del av kvarlåtenskapen som härrör från sin förälder, alltså den först bortgångne.

Genom ett att skriva ett  testamente  kan den efterlevande istället få egendomen med full äganderätt, vilket bl. Ärver den efterlevande maken med full äganderätt behöver denne inte ta hänsyn till De ska inte gifta sig arvingar och särkullbarn har inte heller någon rätt att få ut mer än sin laglott. Egendom som ärvts med full äganderätt får således testamenteras bort av den efterlevande maken och även ges bort som gåva om så önskas.

Malin Gramers kärlekskaos: ”Min kille vill inte gifta sig” till en kompis och sa ” Jag har träffat mannen i mitt liv, De ska inte gifta sig ska gifta mig med honom”. De flesta svarar säkert att gifta sig är ett sätt att visa för hela världen att inbjudningar, man ska hyra lokal, bjuda på mat, sprit och fixa ett inte. 9 av 10 singeltjejer tycker inte att mannens inkomst spelar någon roll. Och de har ingen lust att gifta sig. Det visar en ny undersökning.

MORE: Palestinska fangar hungerstrejkar

MORE: Allsang pa skansen visas pa bio 3

MORE: Amerikanska bortford i afghanistan

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde