Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

108.6m FM

Allt fler lss arenden overklagas

opinion
Nu kommer siffror som visar...

Syftet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS är att personer med funktionsnedsättning ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Lagen är en rättighetslag och beslut kan Allt fler lss arenden overklagas. När en insats rör ett barn ska särskild hänsyn tas till barnets bästa. Barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter, med hänsyn till ålder och mognad.

Rådgivning och annat personligt stöd. Insatsen kan ges både till personen själv eller till anhöriga och vara exempelvis information om funktionsnedsättningen eller vilka myndigheter som ger stöd och insatser. För att ha rätt till denna insats måste personen behöva hjälp med grundläggande behov som personlig hygien duscha, gå på toaletten, tvätta sigmåltider hjälp med att föra maten till munnenpå- och avklädning, kommunikation med omgivningen och annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personens funktionsnedsättning.

Allt fler lss arenden overklagas personlig assistans beviljas har personen även rätt till hjälp med andra personliga behov, exempelvis hushållssysslor, fritidsaktiviteter, umgänge med släkt och vänner. Att ha en ledsagare kan underlätta för att vara med i fritids- och kulturaktiviteter som att träffa vänner, delta i föreningsliv eller utöva sportaktiviteter.

Lagen är en rättighetslag och...

En kontaktperson kan fungera som en vän, en person att gå på bio, konserter eller fika med. Insatsen ger anhöriga och närstående avlastning för att till exempel kunna uträtta ärenden utanför hemmet. Avlösning kan ske regelbundet eller vid akuta behov alla tider på dygnet.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet. En insats för personer som tillfälligt behöver vistas på korttidshem eller "Allt fler lss arenden overklagas" korttidsfamilj. Det kan även vara läger- eller kolloverksamhet.

Målet är att personen ska få miljöombyte och rekreation. Insatsen kan ges regelbundet eller vid akuta behov. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. Är till för ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar i anslutning till skoldagen och under lov. Det kan vara på ett fritidshem eller på en fritidsgård. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar. En insats för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. Det finns tre olika varianter av bostad med särskild service: För personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Personer som ingår i personkrets 1 eller 2  har utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd eller som fått en en hjärnskada i vuxen ålder har rätt till daglig verksamhet. Rådgivning och annat personligt stöd ansöker du om i det landsting eller den kommun där du bor. Har du grundläggande behov upp till 20 timmar per vecka ansöker du om personlig assistans i din kommun.

Allt fler ärenden som rör...

Om ditt behov är mer än 20 timmar per vecka ansöker du till Försäkringskassan. Är du osäker hur många timmar du har behov av för dina grundläggande behov kan du ansöka både till kommunen och Försäkringskassan. Övriga insatser i LSS ansöker du om i din kommun. Du kan ansöka skriftligt eller muntligt. Handläggaren gör en individuell prövning för varje insats du ansöker om. Om du har beviljats stöd enligt LSS har du rätt att få en individuell plan. Planen gör det möjligt för dig att vara delaktig och påverka de insatser som du behöver och önskar.

Du bestämmer själv vad planen ska innehålla och vilka som ska vara med när den görs. Ansökan om individuell plan görs hos kommunen. Om du anser att beslutet är felaktigt eller om du har fått avslag på din ansökan kan du överklaga. I beslutet står det hur man överklagar. Överklagan ska ställas till förvaltningsrätten och skickas till din kommun inom tre veckor efter att du fått beslutet.

Kommunen kan bedöma att det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du vill skickar kommunen din överklagan vidare till förvaltningsrätten som prövar ärendet. Om du anser att beslutet är felaktigt eller har fått avslag kan ärendet prövas igen. Du skriver till Försäkringskassan och begär omprövning.

Om Försäkringskassan vid omprövningen inte ändrar beslutet, kan du överklaga till förvaltningsrätten. Den ansvariga är skyldig att utan dröjsmål rätta till missförhållandet. Om det är ett allvarligt missförhållande ska den som bedriver verksamheten, snarast anmäla till Inspektionen för vård och omsorg IVO. Start Mottagningar Om habilitering För vem?

Orsaker och behandlingsmetoder Sömnträning "Allt fler lss arenden overklagas" här gjorde vi Motorik Rörelseförmåga vid Aspergers syndrom Rörelseförmåga vid autism Psykisk hälsa Stress och psykisk ohälsa hos unga med autismspektrumdiagnos Stress hos unga Reaktioner på oro och rädsla "Allt fler lss arenden overklagas" ord på och hantera känslor Rutiner och ritualer Utbrott Panikattacker och andra stressreaktioner Nedstämdhet och depression Kroppen, mat och sömn Problembeteenden Medicinsk utredning och behandling Allt fler lss arenden overklagas och pedagogiska insatser Att förstå och förändra problembeteenden Stereotypa beteenden Barn i förskoleåldern Vuxna med Aspergers syndrom Vid utbrott Max — ett exempel Skola Skollagen Frågor och svar om skollagen Skola och inkludering Vad är inkludering?

Lagar och offentlig förvaltning För föräldrar till barn med Aspergers syndrom Vad kan man göra själv? Vem ansvarar för vad? Lagar och rättigheter Kommunikativt och kognitivt stöd Råd och tips Undra — informationsmaterial för barn Leva med Styrkor och svårigheter Aspie-kriterierna Savant-fenomenet Savant-fenomenet är kopplat till autism Vad beror savant-fenomenet på? Specialintressen Specialintressen som betyder allt Allt fler lss arenden overklagas Att inte känna sig förstådd Skolan förstod inte vad Peter behövde Utanförskapet präglade livet Svårigheten att behålla fokus Som främmande land Att planera sin tid Diskussion om att ha en diagnos Att få en diagnos Vad betyder diagnosen?

Individ först och främst Att berätta för andra om sin diagnos Framtiden — arbete och familj Porträtt av två kvinnor Gunilla Brattberg Gunilla Gerland Omgivningens bemötande Berätta för andra om sin diagnos Kunskap förändrade hela arbetssituationen Tog tjuren vid hornen på ett föräldramöte Ett evigt förhalande Fatala missförstånd Flickan som gjorde våldsamt motstånd Från Allt fler lss arenden overklagas till medborgare Inte på min bakgård Lagstiftningen lägger grunden Utbildning om bemötande Olika åldrar Späd- och småbarnsåren Han var lealös och mjuk Slet i håret Allt fler lss arenden overklagas på saker, inte ansikten Vid två kom allt språk på en gång Förskoleåren Det finns viktigare saker än bra bordsskick När ska han sluta med blöjan?

Rutinerna på förskolan passar Stefan Vi får ransonera hennes faktaintag Inför skolstarten Att fungera i gruppen Oron mal inför skolstarten Specialklass eller vanlig klass?

Aspergaren som slutade skämmas Främmande fåglar En typisk svensk familj Regeringsrätten förtydligar lagen om vård av ung Man kan bara spekulera Jag träffade en helt underbar man Autismspecifik kompetens måste vara grunden Självkänsla är det viktigaste Tack och lov för Annika Omgivningens blickar Uppdrag: Relativt liten insats kan ge stor effekt Naturalist med behavioristiska drag — är det jag?

Autism och brott, finns där egentligen något samband? Var ska vi börja om inte med oss själva? Är lagstiftningen mot diskriminering bristfällig? När min kompensationsförmåga kraschade i Skåne Ensamvarg och flockdjur Evidens- eller kunskapsbaserad vård — vad är det?

Stort behov av kunskap om autism Trött Utnyttja människors kreativitet bättre Värdet av att få en diagnos En studie är ingen studie Forskning Beteendevetenskap Diagnostik Språk och kommunikation Habilitering Medicinsk forskning Socioekonomi Uppföljning Film, litteratur och länkar Film Annorlunda perception Autism hos barn — symtom och strategier Fokus på autism, Föreläsningar Intellektuell funktionsnedsättning Korta filmer ur livet Liv med autism UR Lätt att göra rätt Samtal om förståelse och bemötande Unga med funktionsnedsättning Vad är ASD?

Kort om LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lyssna.

LSS - lag om stöd...

Pia Jakobsson Synpunkter på innehållet? LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (). Denna bilaga är Det är en tråkig utveckling att fler ärenden ska av- göras i domstol.

myndigheter, framför allt handläggare inom handikappomsorg. Syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft överklaga de beslut som ges.

olika projekt och gett ut fler publikationer i ämnet. Likaså ser vi en ökat aktivitet att allt fler ärenden drivs till domstol av Ärenden som tillsynes borde beviljas avslås istället, överklagas och.

MORE: Ny snostorm i usa flera stader begravda

MORE: Portugal planerar privatisera flera bolag

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde