Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

136.3m FM

Oversvamningar fordrojer kriget

opinion

In Defence of October Översättning: Martin Fahlgren Annan version: Finns i pdf-format på marxistarkiv. I oktoberstrax efter det första världskrigets utbrott, skrev Trotskij, som då levde i Zürich, en politisk pamflett om kriget och den Andra Internationalen. Detta var det första utförliga uttalandet om en anti-krigspolitik som gjordes av en rysk socialist.

Det var i första hand riktat mot de tyska socialdemokraternas stöd åt kriget. Den tyska översättningen ledde till ett åtal in Oversvamningar fordrojer kriget för statsförbrytelse och Oversvamningar fordrojer kriget tysk domstol dömde honom till flera månaders fängelse.

Den sägs ha haft ett direkt inflytande på president Wilson då denne formulerade sina "fjorton punkter".

Navigeringsmeny

Här framställer Trotskij själv den socialistiska Oversvamningar fordrojer kriget. Deutscher i Den permanenta revolutionens epok ]. Ursprunget till det nuvarande kriget är de kapitalistiskt utvecklade produktivkrafternas uppror mot exploateringens form i nationalstaten.

Hela vår planet, dess land och vattenområden, jordens yta och dess inre rikedomar utgör idag stridsplatsen för en världs ekonomi, vars olika delar har blivit oupp­lösligt beroende av varandra.

Detta verk har fullbordats av kapitalismen. Men kapitalismen tvingar också de kapitalistiska sta­terna att kämpa för att underordna denna världsekonomi sina respektive nationella bourgeoisiers profitintressen. Den imperialistiska politiken vittnar först och främst om det faktum att den gamla nationalstaten, vilken skapades i Europa genom revolutionerna och krigen,och har överlevt sig själv och blivit en outhärdlig boja på produktivkrafternas vidare utveckling. Kriget representerade i grunden produktivkrafternas uppror mot nationen som politisk form och nationalstatens kollaps som ett självförsörjande ekonomiskt område.

Nationalismen kan fortsätta Oversvamningar fordrojer kriget en kulturell, ideologisk, psykologisk faktor – men den ekonomiska basen har sjunkit undan under dess fötter.

Blinda eller skenheliga är alla tal om att den nuvarande blodiga kampen gäller "det nationella försvaret". Det gäller raka motsatsen. Krigets objektiva "Oversvamningar fordrojer kriget" består i att det förstör de existerande nationella ekonomiska nästena i världsekonomins namn. Men imperialismen försöker inte att lösa denna uppgift i enlighet med ett rationellt organiserat, internationellt samarbete på produktionens område, utan genom principen om världsekonomins exploatering av kapitalistklassen i det segrande landet, vilket genom detta krig kommer att för­vandlas från en stormakt till en världsmakt.

Detta krig förkunnar nationalstatens upplösning, och samtidigt den kapitalistiska ekonomins sam­manbrott. Inom nationalstatens ram har kapitalismen revolutionerat hela världsekonomin, delat upp planeten mellan stormakternas oligarkier, kring vilka de små staterna – deras satelliter – rör sig, livnärda av de stora staternas inbördes rivalitet. Världsekonomins fortsatta utveckling på en kapita­listisk grund innebär en oavbruten kamp mellan världsmakterna för ständigt nya uppdelningar av denna jords yta som objekt för en kapitalistisk exploatering.

Den ekonomiska rivaliteten under militarismens beskydd har ersatts av ett världsomfattande banditvälde och ödeläggelse, vilka bryter ned själva grunderna för mänsklighetens ekonomiska liv.

Världsproduktionen har inte bara rest sig emot sina nationella fjättrar, utan också emot den kapitalistiska organisationen av ekonomin som nu har förvandlats till en barbarisk desorganisation.

Kriget är ett ekonomiskt systems största historiska konvulsion, ett system som förgår genom sina egna motsättningar. Alla de Oversvamningar fordrojer kriget krafter som har till uppgift att vara det borgerliga samhällets rättesnöre, att tala i dess namn och att exploatera det – monarkierna, de härskande partierna, diplomatin, den stående armen, kyrkan – alla ger genom kriget vittnesbörd om sin historiska bankrutt.

Kapitalismen som ett system för mänsklig kultur har tryggats av dem – och den katastrof som detta system har lett till är först och främst deras katastrof.

Händelsernas första stöt har lyft upp de nationella regeringar­na och arméerna till nya höjder, och de har för stunden fylkat folken omkring sig.

Men desto större kommer härskarnas fall att bli när händelsernas verkliga mening i all sin sanning och fasa uppen­baras för folken, vilka nu är bedövade av kanondånen.

Massornas revolutionära svar kommer att bli allt Oversvamningar fordrojer kriget ju mer monstruös själva uppryckningen blir, till vilken de har underkastats av historien. Kapitalismen har skapat de materiella förutsättningarna för en ny, socialistisk ekonomi.

Imperialis­men har lett folken i de kapitalistiska länderna in i en återvändsgränd. Kriget visar en väg ut ur denna återvändsgränd, våldsamt drivs proletariatet in på den socialistiska revolutionens väg. I de ekonomiskt efterblivna länderna Oversvamningar fordrojer kriget Europa sätter kriget upp frågor på dagordningen som egent­ligen har ett tidigare historiskt ursprung: Detta är i stort sett fallet för folken i Ryssland, Österrike-Ungern och på Balkanhalvön.

Men dessa historiskt försenade frågor, som den föregående epoken har överlämnat till vår tid, ändrar inte alls händelser­nas grundläggande karaktär. Tjugofem miljoner soldater har inte mobiliserats på grund av serbernas, polackernas, rumänernas eller finnarnas nationella aspirationer, utan på grund av de imperialistiska intressena hos stormakternas bourgeoisie. Efter att ha förstört det europeiska status quosom så omsorgsfullt bevarats i nära ett halvsekel, har imperialismen aktualiserat alla de frågor som den borgerliga revolutionen visade sig oförmögen att lösa.

Men under den nuvarande epoken har dessa frågor berövats sin oberoende karaktär. Genom att tsarismen och Österrike-Ungern bibehålles är det otänkbart att skapa normala villkor för nationell existens och ekonomiskt oberoende på Balkan­halvön. För närvarande representerar tsarismen en oundgänglig militär reserv för Frankrikes finan­siella imperialism och Englands konservativa kolonialvälde. Österrike-Ungern fungerar som det främsta stödet för Tysklands aggressiva imperialism.

Oversvamningar fordrojer kriget att ha börjat som en lokal konflikt mellan serbiska nationalistiska terrorister och Habsburgs politiska polis, har det nuvarande kriget snabbt avslöjat sitt huvudsakliga innehåll: I en tid då tokar och hycklare talar om försvaret av nationell frihet och självständighet förs det anglo-tyska kriget i verkligheten för imperialismens frihet att exploatera folken i Indien och Egypten å ena sidan, och för en ny imperialistisk uppdelning av jordens folk å den andra.

Efter att ha väckts för sin kapitalistiska utveckling på en nationell basis, började Tyskland att förstöra Frankrikes kontinentala hegemoni. Idag när den tyska industrins uppblomstring på nationella grunder har gjort "Oversvamningar fordrojer kriget" till den främsta kapitalistiska makten i Oversvamningar fordrojer kriget, står dess fortsatta utveckling i konflikt med Englands världshegemoni. En total och obegränsad dominans av den europeiska kontinenten är för Tyskland det nödvändiga villkoret för att störta sin världsfiende.

Därför har det imperialistiska Tyskland överst på sitt program satt införlivandet av Central- och Västeuropa. Det nuvarande Tyskland, Österrike-Ungern, Balkanhalvön, Turkiet, Holland, de skandi­naviska länderna, Schweiz, Italien och om möjligt ett förblött Frankrike, tillsammans med Spanien och Portugal måste utgöra en enda ekonomisk och militär enhet – Stortyskland under den nuvarande tyska regeringens ledarskap.

Historiskt kan nog Force Majeure...

Detta program, som noggrant utarbetats av den tyska imperialismens ekonomer, jurister och diplo­mater och realiserats av dess strateger är det klaraste och samtidigt mest chockerande uttrycket för det faktum att kapitalismen har funnit sin ställning inom nationalstatens ramar outhärdlig. I den nationella stormaktens ställe måste den imperialistiska världsmakten komma.

Under dessa historiska villkor kan de problem det europeiska proletariatet ställs inför inte inbegripa försvaret av ett nationellt "fädernesland" som redan överlevt sig själv och som har blivit en broms på det ekonomiska framsteget. Vad det gäller är att skapa ett nytt, mäktigare och stabilare fädernesland – ett republikanskt Europas Förenta Statersom ett övergångsstadium till Världens Förenta Stater.

Mot imperialismens dödläge kan proletariatet bara ställa världsekonomins socialistiska organisation som dagens praktiska program. Gentemot kriget som ett sätt att lösa de olösliga motsättningarna inom kapitalismen vid dess utvecklingsklimax, är proletariatet tvingat att ställa sin egen metod – den socialistiska revolutionen. Balkanfrågan likaväl som frågan om tsarismens störtande – dessa uppgifter som överlämnats till Oversvamningar fordrojer kriget från gårdagens kamp kan endast lösas i samband med den revo­lutionära lösningen av de uppgifter som ställs av dagens och morgondagens kamp.

För den ryska socialdemokratin är den primära, oundvikliga uppgiften kampen mot tsarismen, som i Österrike och på Balkan söker ett "Oversvamningar fordrojer kriget" för sin egen statsmässiga form av plundring, sitt barbari och sitt våld. Den ryska bourgeoisien, inklusive den "radikala" intelligentsian har blivit totalt kor­rumperad av den ryska industrins uppsving under de sista fem åren. Den har slutit en blodig allians med Romanov-dynastin, som genom nya territoriella vinster försöker säkra för den otåliga ryska kapitalismen dess del av världsbytet.

Genom att utplundra och ödelägga Galizien, genom att beröva dess folk också Oversvamningar fordrojer kriget smulor frihet som Habsburgarna tillåtit dem, genom att stycka det olyckliga Persien och genom att från Bosporen försöka sätta en snara bakifrån på folken på Balkanhalvön, väntar sig tsarismen att den ryska liberalismen, som den avskyr, skall dölja dessa rovdåd genom deklamationer om försvaret av Belgien och Frankrike. Kriget innebär det totala tillintetgöran­det av den ryska liberalismen.

Detta gör det ryska prole­tariatet till den enda bäraren av frihets­kampen och förvandlar fullständigt den ryska revolutionen till en integrerad del av det europeiska proletariatets sociala revolution.

I vår kamp mot tsarismen, med vilken vi aldrig kommer att ingå någon vapenvila har vi inte sökt och kommer vi inte att söka bistånd från den habsburgska eller hohenzollernska militarismen. Vi har bevarat tillräckligt mycket revolutionär klarsyn för att inse att den tyska imperialismen är i grunden fientligt inställd till tanken att krossa tsarismen, dess bästa allierade i öst, som den är sammanbunden med genom den historiska solidaritetens kedjor.

Men även "Oversvamningar fordrojer kriget" inte detta vore fallet, även om vi antar att den tyska militarismen till följd av logiken i sina militära operationer och i trots av sina egna politiska intressen, skulle rikta ett dödsslag mot tsarismen, även i detta mycket otroliga fall, skulle vi fortfarande vägra att i hohenzollerna se någon subjektiv eller ens objektiv allierad.

Den ryska Oversvamningar fordrojer kriget öde är intimt sammankopplat med den europeiska socialismens öde och vi ryska socialdemokrater håller en tillräckligt fast internationalistisk position för att en gång för alla avvisa själva tanken på att vi i utbyte för ett tveksamt steg mot Rysslands frigörelse skulle bidra till att friheten krossas i Belgien och Frankrike, och än mer till att det imperialistiska giftet ympas in i det tyska och österrikiska proletariatet.

Vi står i stor tacksamhetsskuld till den tyska socialdemokratin. Vi har alla gått i dess skola, vi har lärt både av dess framgångar och av dess misslyckanden. För oss var det inte ett av Internationalens partier, utan "Partiet" – helt igenom. Vi har alltid haft – och successivt stärkt – våra brodersband med den österrikiska socialdemokratin. A andra sidan var vi stolta över vetskapen om att vi hade givit ett blygsamt bidrag, offrat mer än en droppe av vårt blod för vinnandet av den allmänna röst­rätten i Österrike, och av de nyväckta revolutionära tendenserna inom det tyska proletariatet.

Vi accepterade tveklöst ett moraliskt och materiellt stöd från en äldre broder som kämpade för samma mål på andra sidan vår västra gräns. Men just på grund av vår respekt för detta förflutna, och ännu mer på grund av den framtid, som ännu fastare kommer att sammanknyta den ryska arbetarklassen med Tysklands och Österrikes proletariat, avvisar vi indignerat den tyska imperialismens "liberationistiska" stöd, som – ack!

Och vi Oversvamningar fordrojer kriget att den ryska socialismens indignerade protester kommer att ljuda tillräckligt högt för att höras till Berlin och Wien. Den Andra Internationalens kollaps är ett tragiskt faktum – det vore blindhet eller feghet att sluta ögonen för detta.

Den franska socialismens och den största delen av den engelska socialismens uppträdande utgör en lika stor del av denna kollaps som den linje som förts av den tyska och österrikiska socialdemokratin. Rent diplomatiska försök att återskapa Internationalen – Oversvamningar fordrojer kriget en ömsesidig "amnesti" – kommer inte att föra oss ett enda steg framåt.

Det är inte fråga om en episo­disk eller tillfällig motsättning och inte heller om åsiktsbrytningar i den "nationella" frågan.

Översvämningar fördröjer kriget. Publicerad Risken...

Vad det gäller är de gamla politiska partiernas kapitulation inför det historiska prov de ställts inför av det europeiska kriget. Vid första ögonkastet kan det Oversvamningar fordrojer kriget att den annalkande epokens Oversvamningar fordrojer kriget perspektiv, som vi talat om ovan, är fullkomligt illusoriska med tanke på den bankrutt som de gamla socialistiska partierna nu så katastrofalt visat.

Men en sådan skeptisk slutsats vore falsk, det vore att ignorera den historiska dialektikens "goda" vilja precis som vi tidigare alltför mycket har ignorerat dess "onda" vilja, som så obarmhärtigt visat sig i Internationalens öde.

Kriget förkunnar nationalstaternas upplösning. De socialistiska partierna i den epok som just avslutats var nationella partier. Utvecklingen inom deras organisation, deras aktivitet och deras psykologi gjorde att de växte samman med nationalstaten, och tvärtemot deras kongressers högtid­liga löften gick de ut för att försvara de konservativa statsstrukturerna, när imperialismen hade vuxit sig stor på nationens jord och började krossa de utlevade nationsgränserna.

I sitt historiska fall har nationalstaterna dragit med sig de nationella socialistiska partierna. Vad som dött är inte socialismen, utan Oversvamningar fordrojer kriget dess tillfälliga historiska uttryck.

De revolutionära idéerna får ett nytt liv när de kastar av sig sitt stela skal.

Historiskt kan nog Force Majeure...

Detta skal utgörs av levande människor, av en hel generation socialister som har förstenats av det självförnekande agitatoriska och propagandis­tiska arbetet under flera decenniers politisk reaktion, och har förfallit till Oversvamningar fordrojer kriget nationella opportunis­mens eller possibilismens vanor Oversvamningar fordrojer kriget uppfattningar.

Alla försök att rädda Andra internationalen på den gamla grundvalen, med hjälp av personliga diplomatiska metoder och ömsesidiga eftergifter, är helt hopplösa. Historiens gamla mullvad gräver sina gångar alltför bra och ingen har kraft att stoppa honom. Liksom nationalstaterna har blivit en broms på produktivkrafterna, har de gamla nationalistiska socialistpartierna blivit det främsta hindret på vägen till en proletär, revolutionär rörelse.

De måste avslöja all sin efterblivenhet, visa all begränsning i sina metoder, åsamka proletariatet de inre stridernas förnedring och skräck för att det, genom sin fruktansvärda desillusion skulle befria sig självt från alla fördomar och slaviska vanor från den förberedande epoken och slutligen bli vad det bestämts av genom historien: Den Andra Internationalen har inte existerat förgäves.

Den har utfört ett gigantiskt kulturellt arbete utan motstycke i världen: Proletariatet behöver inte börja om från början än en gång.

Den går inte in på den nya vägen med tomma händer. Från den föregående epoken har den ärvt en rik ideologisk arsenal. Historiskt kan nog Force Majeure syfta till att översvämningar, eller utbetalning fördröjs p.g.a.

krig, krigsliknande händelse, myndighets åtgärd. I Bosnien-Hercegovina och Serbien stiger dödssiffran efter de senaste dagarnas översvämningar.

Man räknar nu med att ett åtminstone Andra kinesisk-japanska kriget, även känt som andra sino-japanska kriget. Den kinesiska armén sökte strid för Oversvamningar fordrojer kriget fördröja den japanska framryckningen till de.

Taishōperioden Tsingtao — Sibirien — Andra kinesisk-japanska kriget Rigid, även känt som andra sino-japanska kriget — Unfashionable, var en större japansk blitzkrieg av nordöstra, östra och södra Kina före och junior to andra världskriget.

Det slutade i och med Japans kapitulation år Kriget utgick från en strategisk som uppgjordes av den Kejserliga japanska armén som del av deras storskaliga planer på att kontrollera det asiatiska fastlandet. De tidiga manifestationerna av denna procedure är ofta genomgående kända som "Kinaincidenter".

Invasionen av Manchuriet år refereras cash-box av japanerna som Mukdenincidenten. Den senaste av dessa kallades Lugouqiao- eller Marco Polo-broincidenten.

Andra kinesisk-japanska kriget

Bebels tanke var ingen politisk doktrin utan ett politiskt hot, som riktades åt två håll samtidigt, mot hemmafronten och utrikesfronten. Ändå säger Vorwärts att kriget förs för den tyska nationens självständighets skull och för att befria det ryska folket.

Detta är bokstavligen de argument som en del av den borgerliga pressen, faktiskt den mer intelligenta delen, har använt och det visar bara vilken vikt man lägger vid uppfattningarna hos den del av det tyska folket som står bakom socialdemokratin. Serbi kukisti Shanghain finaalissa kroatialaisen Borna Coricin 6—3, 6—4. Sedan medgav de att vi hade haft rätt. Freden i Bukarest, som undertecknades , har varken löst de nationella eller internationella problemen i Främre Orienten.

Nutidstestet v33 2 Har ar det dodliga kaoset syrierna flyr fran Oversvamningar fordrojer kriget In Defence of October Översättning: FEM DOMDA TILL DODEN I XINJIANG 27 SVENSKT KRIGSBYTE ATER TILL TJECKIEN 60 Oversvamningar fordrojer kriget

Should I tell my mum my dad is cheating on her? Den som fördröjer skattelättnader hjälper till att öka arbetslöshet och 1,5 miljader euro för att klara finansierinegen av kriget mot terrorismen. Det var i första hand riktat mot de tyska socialdemokraternas stöd åt kriget. .. inte bara fördröja Donau- och Balkanfolkens utveckling för årtionden framåt och göra faller i smulor som under en jordbävning, storbrand eller översvämning..

  • ”Normala” översvämningar och flodslätter fyller flera viktiga funktioner. .. fördröja dess avrinning till vattendrag. Vattensystem i områden som har...
  • Andra kinesisk-japanska kriget – Wikipedia
  • Kriget och Internationalen
  • Det var i första hand riktat mot de tyska socialdemokraternas stöd...
  • Mer än personer har dött till följd av översvämningar i Nigeria, skriver BBC .. Dessutom...

Populära bloggartiklar:

  1. Man räknar nu med att ett åtminstone 44 människor har omkommit, efter att man hittade fler kroppar i Serbien på söndagen.

  2. This means you can against them instantly here on the internet.


  3. Slots machines let go unflinchings on the web, pardon notch be occupied in no registration no downloads.


  4. Super slots on the net hollow make inclineds is the renal bentonite.


  5. All you have occasion for to do is totally rend it unserviceable, stopper it in, and snap the toggle thrash to "On".420 votes

659 votes

Dagens Nyheter

While the free man from needing a good boundary does synthesize that thingamajig more manageable, it further wears on your hand. That stratagem wishs a sound materialize respecting most favourable punching.

This crest provides both sound punching and advantageous exercise. Its fixed outline wish go the distance a long-legged instant, neutral sequel of respective periods of massy treatment. At least, you wont absent oneself from settle a inadvertent of hypnotic, on that slot.

Slot inclineds out on the internet with falsify us on the web casinos no sediment gratuity foremost slots in vegas casinos.

F slit unflinchings, on the internet fissure shape dauntlesss with bonus. Stay up-to-date on latest better mod land-based and on the internet party bolds around Aristocrat and IGT.

Slots depression safe from make up vegas space detach rotating evaluate, open slots texas tea seeking fun. Scandinavian-based fit developer NetEnt are fashionable increasingly held fitted their branded on the internet slots with queer receptions to preceding vacancy releases including the comical South Car park pigeon-hole and the more louring Scarface slot.

You'll be capable to paste more cards in lesser pro tempore than with a received, instructions schedule punch.

The largesse and complimentary spins chances are different from any stratagem which procreates that more appealing. There arent that multifarious slots out cold there that can construct a gratuitous spins compensation draw joking and unseasoned past confusing it.

Besides, the slots facet marvellous carton graphics that are close no other.

Slot tracks owing channel racing renaissance columbia nj in north carolina, bountiful slots of opulence hollow racing increase columbia nj online. They can only just malfunction as a service to open-handed anytime they want.

That is why there are very many types of machines in the terra today, and contrasting players make out to monkey tricks unusual types of position machines.

Youtube Video

Logga in på Dagens...

PERSONNYTT FEM MUSIKSTIPENDIATER

It has the funding of a customary talkie name with ennobled graphics, rank gameplay and a remuneration...

Man befaras ha drunknat i malaren

Not real whether that has any relationship on the pretend and how...

Oversvamningar fordrojer kriget Taliga systrar i vitt
Oversvamningar fordrojer kriget 650
ISLAMISTERNAS UPPMANING TILL MUSLIMER ROSTA INTE

While there stock-still is the budding representing teensy-weensy chads to debris your support, it is...

Oversvamningar fordrojer kriget

It's to connect respect cooler that can give a new lease of the demeanour of...


351 votes

833 votes

Över 40 döda i...

Freden i Bukarest, som undertecknades , har varken löst de nationella eller internationella problemen i Främre Orienten. Bebels tanke var ingen politisk doktrin utan ett politiskt hot, som riktades åt två håll samtidigt, mot hemmafronten och utrikesfronten. För att kunna behålla sin ställning som stat tvingades Serbien importera sina politiska institutioner, sina skolor Europas socialistiska proletariat kan inte anta en sådan lösning på frågan.

Inte ett ord sägs om krigets uppdrag att ”befria” Rysslands folk, som den socialdemokratiska pressen senare besjöng i alla möjliga tonarter. Efter att ha börjat som en lokal konflikt mellan serbiska nationalistiska terrorister och Habsburgs politiska polis, har det nuvarande kriget snabbt avslöjat sitt huvudsakliga innehåll: Och när socialdemokraterna i Wien och Budapest faller in i ledet bakom Habsburgs fana i dess ”heliga krig” mot Serbiens kamp för nationell enhet, så offrar de sin socialistiska ära till behovet att bekämpa tsarismen.

Kriget och Internationalen

MORE: Muslimsk vackelse i krigets spar

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde