Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

109.3m FM

Kommunernas kostnader okade i fjol

opinion

Statistiken innehåller både uppgifter från resultat- och balansräkningar, och verksamhetsindelad statistik för kommuner och landsting. Uppgifterna kommer från kommunernas och landstingens bokslut.

Kommunsektorn, kommuner och landsting sammanräknat, redovisar för ett samlat överskott på 26,4 miljarder kronor. Det innebär en förbättring på 1,6 miljarder jämfört med året innan. Ökade skatteintäkter samt intäkter från fastighetsförsäljningar är de främsta orsakerna till det förbättrade resultatet. Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska Kommunernas kostnader okade i fjol tolkas och användas på rätt sätt.

"Kommunernas kostnader okade i fjol" kvalitet redovisas från och med i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och medoch skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler.

Statistiknyheter

Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår. Hem Hitta statistik Offentlig ekonomi Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting Lyssna. Om statistiken Dokumentation Fördjupad information.

Kommuner och landstings preliminära bokslut för Kommunsektorn, kommuner och landsting sammanräknat, redovisar för ett samlat överskott på 26,4 miljarder kronor. Alla statistiknyheter för denna statistik. Missa ingen viktig statistik Prenumerera på statistiknyheter. Namn Typ Datum Resultaträkning för kommuner prognos för år Excel-fil Resultaträkning för kommuner utfall per 30 april Excel-fil Namn Typ Datum Resultaträkning för kommuner år — Tabell Resultaträkning för landsting år — Tabell Resultaträkning för kommunalförbund år — Tabell Resultaträkning för kommunsektorn år Tabell Balansräkning för kommuner år — Tabell Balansräkning för landsting år — Tabell Balansräkning för kommunalförbund år — Tabell Balansräkning för kommunsektorn år Tabell Kommunernas kostnader för vård och omsorg för äldre och för personer med funktionsnedsättning år — Tabell Kommunernas kostnader för individ och familjeomsorg år — Tabell Kommunernas kostnader inom pedagogisk verksamhet år — Tabell Kostnader per verksamhetsområde för landsting — Tabell Kostnader per verksamhetsområde för kommunalförbund — Tabell Kostnader per verksamhetsområde för kommuner år — Tabell Köp av verksamhet för Kommunernas kostnader okade i fjol år — Tabell Köp av verksamhet för landsting år — Tabell Kommunernas finanser Korrigerad Excel-fil Landstingens finanser Excel-fil.

Namn Typ Datum Resultaträkning för kommuner år — Tabell Resultaträkning för landsting år — Tabell Resultaträkning för kommunalförbund år — Tabell Resultaträkning för kommunsektorn år Tabell Balansräkning för kommuner — Tabell Balansräkning för landsting — Tabell "Kommunernas kostnader okade i fjol" för kommunalförbund — Tabell Balansräkning för kommunsektorn Tabell Kommunernas kostnader för individ- och familjeomsorg Tabell Kommunernas kostnader för vård och omsorg Tabell Kommunernas kostnader för pedagogisk verksamhet Tabell Kostnader per verksamhetsområde för kommunalförbund Tabell Nettokostnader exklusive läkemedel inom förmånen, landsting år Tabell Kostnader per verksamhetsområde för kommuner Tabell Köp av verksamhet för kommuner Tabell Köp av verksamhet för landsting år Tabell Landstingens finanser Excel-fil Kommunernas finanser Excel-fil.

Namn Typ Datum "Kommunernas kostnader okade i fjol" — Pdf-fil Uppgifter från resultat- och balansräkning för kommuner. Namn Datum Resultaträkning för kommuner efter region och resultaträkningsposter. År - Resultaträkning för kommunkoncernen Kommunernas kostnader okade i fjol region och resultaträkningsposter.

År - Balansräkning för kommuner efter region och balansräkningsposter. År - Balansräkning för kommunkoncerner efter region och balansräkningsposter. År - Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser för kommuner efter region och borgensposter. År - Verksamhetsintäkter för kommuner efter region och kontopost.

År - Verksamhetskostnader för kommuner efter region och kontopost. År - Namn Datum Kostnader och intäkter för kommuner efter region och verksamhetsområde. År - Köp av verksamhet för kommuner efter region och verksamhetsområde. År - Kostnader för kommunernas förskoleklass, grundskola och obl. År - Kostnader för kommunernas gymnasie och gymnasiesärskola efter region. År - Kostnader för kommunernas komvux, särvux och sfi efter region. År - Kostnader för kommunernas förskoleverksamhet och skolbarnomsorg efter region.

År - Uppgifter från driftredovisningen efter region och verksamhetsområde. År - Lämnade bidrag efter region och verksamhetsområde.

Men redan i dag underfinansierar...

År - Vissa intäkter efter region och verksamhetsområde. År - Kostnad och intäkter för kommunernas individ- och familjeomsorg. År - Kostnad och intäkter för kommunernas omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning.

Uppgifter från resultat- och balansräkning för landsting. Namn Datum Ansvarsförbindelser för landsting efter region och ansvarsposter. År - Verksamhetsintäkter för landsting efter region och kontopost.

Kostnaderna för hälso- och sjukvården...

År - Verksamhetskostnader för landsting efter region och kontopost. År - Resultaträkning för landsting efter region och resultaträkningsposter. År - Resultaträkning för landstingskoncernen efter region och resultaträkningsposter. År - Balansräkning för landsting efter region och balansräkningsposter. År - Balansräkning för landstingskoncernen efter region och balansräkningsposter.

Namn Datum Kostnader och intäkter för landsting efter region och verksamhetsområde. År - Nettokostnad exkl. År - Landstingens köp och försäljning av verksamhet efter region och verksamhetsområde. År - Lämnade bidrag för landsting efter region och verksamhetsområde. År - Uppgifter från driftredovisningen för landsting efter region och verksamhetsområde. År - Investeringar för landsting efter region och verksamhetsområde. Namn Datum Finansiella nyckeltal för kommuner efter region och finansiella nyckeltal.

År - Finansiella nyckeltal för kommunkoncern efter region och finansiella nyckeltal. År - Nyckeltal för kommunernas förskoleklass, grundskola och obl. År - Nyckeltal för kommunernas förskoleverksamhet och skolbarnomsorg efter kommun.

År - Kommunernas kostnader okade i fjol för kommunernas gymnasie och gymnasiesärskola efter kommun.

Kostnaderna för hälso- och sjukvården...

År - Nyckeltal för kommunernas komvux, särvux och sfi efter kommun. År - Nyckeltal för kommunernas äldre- och funktionshinderomsorg. År - Kostnad för kommunernas äldre- och funktionshinderomsorg. År - Nyckeltal för kommunernas individ- och familjeomsorg. År - Kostnad och nettokostnad för kommunens driftverksamhet efter region och verksamhetsområden. År - Kommunens köp av verksamhet som andel av kommunens kostnad för verksamheten efter region och verksamhetsområde.

År - Nyckeltal för kommunernas omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. År - Kostnad för kommunernas omsorg om Kommunernas kostnader okade i fjol och personer med funktionsnedsättning. År - Kostnader för kommunernas förskoleverksamhet och skolbarnomsorg efter region äldre år uppdateras ej.

År - Kostnader för kommunernas gymnasie och gymnasiesärskola efter region äldre år uppdateras ej. År - Kostnader för kommunernas komvux, särvux och sfi efter region äldre år uppdateras ej. År - Nettokostnad för landstingens verksamhet efter region och verksamhetsområden.

År - Köp av verksamhet som andel av landstingens kostnad för verksamheten efter region och verksamhetsområde. År - Kostnader för hälso- o sjukvård, delområdesvisa uppgifter efter region. År - Kostnad för kommunernas individ- och familjeomsorg äldre år uppdateras ej. Statistikens kvalitet Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf Statistikens framställning alternativt SCBDOK pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf Statistikens detaljerade innehåll.

Har du frågor om statistiken? Statistikservice Telefon 50 00 Vardagar 9. Etiketter Ekonomi Offentlig ekonomi. Resultaträkning för kommuner prognos för år Resultaträkning för kommuner utfall per 30 april Resultaträkning för kommuner år — Resultaträkning för landsting år — Resultaträkning för kommunalförbund år Kommunernas kostnader okade i fjol Resultaträkning för kommunsektorn år Balansräkning för kommuner år — Balansräkning för landsting år — Balansräkning för kommunalförbund år — Balansräkning för kommunsektorn år Kommunernas kostnader för vård och omsorg för äldre Kommunernas kostnader okade i fjol för personer med funktionsnedsättning år — Kommunernas kostnader för individ Kommunernas kostnader okade i fjol familjeomsorg år — Kommunernas kostnader inom pedagogisk verksamhet år — Kostnader per verksamhetsområde för landsting — Kostnader per verksamhetsområde för kommunalförbund — Kostnader per verksamhetsområde för kommuner år — Köp av verksamhet för kommuner år — Köp av verksamhet för landsting år — I fjol växte den kommunala bemanningsnotan med 17 procent till 2,5 Kommunernas kostnader för inhyrd personal ökar kraftigt, visar en.

Ökade skatteintäkter samt intäkter från fastighetsförsäljningar är de främsta Kommunernas kostnader för vård och omsorg för äldre och för personer med. Men redan i dag underfinansierar 9 av 10 kommuner välfärden med hjälp av Ett exempel är många socialnämnders kraftigt ökade kostnader för med statsbidrag, sa Karl-Petter Thorwaldsson i fjol i en intervju med SvD.

MORE: Lakare fruktar okad hivsmitta

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde