Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

124.4m FM

Mp vill ha utveckling i hela sverige

opinion

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av sänkt arbetsgivaravgift. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten för avskrivning för studielån. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att satsa på folkbildning genom både studieförbund och folkhögskolor.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att styrningen av regeringens budgettilldelning till bredband ska tydliggöras så att effekten inte leder till ersättning för investeringar som operatörerna på kommersiella grunder bör kunna ta.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bredbandsteknikens betydelse för utvecklingen på landsbygden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med avsikt att samla ihop och komma med förslag på hur olika modeller för gemensamma transportsätt kan utvecklas och genomföras samt underlättas och stimuleras.

Riksdagen tillkännager för regeringen Mp vill ha utveckling i hela sverige sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att Mp vill ha utveckling i hela sverige på utvecklingen för biogas.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta utvecklingen av modeller såsom bymack och mackstöd.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ett kulturellt stimulansbidrag för kulturhus och scener i hela landet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska finnas minst ett folkbibliotek i kommunal regi i varje kommun. Riksdagen tillkännager för regeringen som Mp vill ha utveckling i hela sverige mening vad som anförs i motionen om ett moratorium om fem år då man inte tillåter att några nya externa köpcentrum byggs.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en ny lagstiftning ska föreskriva obligatorisk samordning mellan närliggande kommuner vid planering av externhandel.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att gynna olika former av lokal ekonomi. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommunsammanslagningar och lokal demokrati. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda beskattningsfrågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gemensamma statliga och kommunala servicecentrum och servicepunkter som ska utgöra en grundstruktur över hela landet för service till medborgare och företag.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillagningskök, offentlig upphandling samt ekologisk och närproducerad matproduktion.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utrikes födda och deras möjligheter till etablering på landsbygden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att satsa på dubbelspår och de undertrafikerade järnvägarna.

I Sverige som i övriga världen pågår en urbanisering, en flytt från land till stad och en ökad koncentration i våra boendestrukturer. Landet runtomkring töms på folk och städerna växer så det knakar.

Egentligen har den här debatten pågått i årtionden och samtidigt har diskussioner och förslag om kampen för att landsbygden ska överleva, återinflyttas och utvecklas pågått. I dag finns orter där man lyckats med att vända trender, men väldigt många gånger är det en sårbar och svår utmaning att långsiktigt behålla de framgångar man tillfälligt lyckas med. På senare år ser vi också en omvänd migration — från stad till land.

I dessa fall väljer människor aktivt att bosätta sig längre från stadskärnan i jakt på ökad livskvalitet. Genom politiken förändras förutsättningarna för vad som är möjligt och vad som inte längre är möjligt, och genom politiken skapas förutsättningar eller omöjliggörs dessa.

1 binda ihop Sverige med...

Men det är också så att många konsekvenser utifrån politiska beslut ej går att förutse förrän de redan sker och när de ofta har gått för långt. Ofta vet vi att när en skola läggs ner så har vi förlorat en möjlighet för orten att locka till sig barnfamiljer. När en bensinstation slår igen vet vi att vi måste åka längre bort för att få tag i bränslet till bilen, men andra effekter är svårare att omedelbart förstå effekterna av.

Det som brukar kallas effektiviseringar, av bland annat statliga myndigheter, leder till att allt färre människor arbetar över hela landet och koncentrerar verksamheter till stora orter eller städer, samtidigt som servicen urholkas alltmer i glest befolkade områden. När en bygd blir allt fattigare på människor, minskar möjligheterna för dem som bor kvar.

Bristen på vänner att träffa och umgås med och bristen på flera generationer med olika erfarenhet och behov betyder också att mångfalden Mp vill ha utveckling i hela sverige. Denna motion har som utgångspunkt att visa på det ömsesidiga beroendet stad—land samt att uppmärksamma behovet av att inkludera landsbygden och dess befolkning i den övergripande samhällsplaneringen. Den typiske landsbygdsföretagaren är inte längre en bonde utan en egenföretagare som har ett självförsörjningssyfte med sitt företag och vanligen har en råvarutillgång som sitt grundkapital eller som bygger på kunskaper som utgår från traditionell praktik.

Dessutom uttrycker han eller hon ofta stor lojalitet till bygden och det lokala sammanhanget. Han eller hon är ofta mångsysslare: Gåsholmafiskaren har sommarkafé, rökeri, hyr ut stugor och fraktar soporna från öarna vid sidan av sitt fiske till exempel. Sänkt arbetsgivaravgift är fortfarande den enskilda åtgärd som skulle betyda mest för alla ensamföretagares mod att anställa. Sänkt arbetsgivaravgift gynnar företaget på plats.

Miljöpartiets förslag om sänkt arbetsgivaravgift för småföretag kommer att gynna landsbygdens företagare. Det gör det avsevärt billigare för de minsta företagen att anställa ytterligare en person. Parallellt med en grön omställning Mp vill ha utveckling i hela sverige vi med regelförändringar och ekonomisk styrning få alla de företag som verkar på landsbygden att redan nu delta i en mer klimatsmart, hållbar och miljöanpassad inriktning i sin produktion och i metodval oavsett bransch.

Att kunna utbilda sig genom hela livet är en fantastisk möjlighet och ger fler människor fler chanser i livet. Ofta utbildar vi oss för att få en kompetens som leder till att vi kan få ett nytt arbete eller nya arbetsuppgifter.

Dagens Nyheter

Vi behöver också fylla på med ny kunskap när utvecklingen kräver att vi ska klara ny teknik eller nya system. Men även den utbildning som man vill skaffa sig endast för att den verkar intressant eller för att berika tillvaron, är både viktig och nödvändig. Att växa som människa genom nyvunnen kunskap är positivt, både för individer och för samhället i stort. Vi vill ge människor möjlighet att kunna växa hela livet genom kunskap och utbildningar.

Det kan stimuleras på flera sätt: Ett annat förslag är att stimulera till möjlighet att utbilda sig oavsett var man bor i landet. Genom den digitala tekniken möjliggörs även detta till stor del, genom att man kan delta via länk och skärm. Det kräver att infrastruktur för digital teknik finns till för alla oavsett var i landet man bor. Man kan nog påstå att det svenska näringslivet lyder under stordriftsfördelarnas logistik och att överlevnad krävt ökade rationaliseringar och effektivitetshöjningar.

Många av de strukturrationaliseringar som skett inom svenskt näringsliv har främst drabbat industrin i landets småstäder.

Industriföretagens framgångar har skett på bekostnad av arbetstillfällen. Ett stort problem för landsbygden är att de kunskapsintensiva tillväxtbranscherna i huvudsak söker sig till universitetsorterna och storstäderna.

Ibland handlar det dock helt enkelt om att det inte finns lämpliga lokaler eller byggklar mark i mindre kommuner eller på landsbygden. Problemen med behovet av utbildad arbetskraft och var arbetskraften finns kan vara väldigt ojämna. När man ställer frågan till företag blir svaret ofta, att det råder brist på kvalificerad arbetskraft för företagen generellt, men att problemet ökar när företaget finns utanför storstäder och tillväxtregioner.

Ett sätt att öka möjligheten för ökad kvalitativ arbetskraft kan vara att utreda vilka effekter en avskrivning av studielån för nyutexaminerade akademiker, ingenjörer med flera som flyttar till landsbygdskommuner med utflyttningsproblem skulle få. Studieförbunden är en del av det som kallas folkbildning och är ett utbildningssätt. Genom studieförbundens verksamhet ska människor kunna påverka sin livssituation — och samhällsutvecklingen. Genom studieförbund kan intresserade och eldsjälar finna varandra.

Det skapar möjligheter att genomföra idéer och arrangemang. Unga människor kan via studieförbunden få hjälp och stöd att genomföra olika kulturarrangemang som musikfestivaler och dansprojekt. Amatörkulturen kan stärkas och utvecklas. Studier genom utbildning på folkhögskolor runt om i Sverige, på små och större orter, brukar kallas för den tredje formens utbildningar och är av många en mycket uppskattad form.

Man kan säga att där den ordinarie gymnasieskolan misslyckas, lyckas folkhögskolorna. På folkhögskolorna läser ungefär 12  elever in gymnasiekompetens varje år. Vi vet också via Folkbildningsrådets utvärderingar att de som går vidare från allmän linje på folkhögskola till högre studier ofta klarar studierna bra.

Problemet i dag är att alla som vill läsa på folkhögskola inte får det — det går två sökande per plats Mp vill ha utveckling i hela sverige att läsa in gymnasiekompetens på folkhögskolornas allmänna linje.

Miljöpartiet föreslår därför en utökning av studieplatser på allmänna linjen, vilket är en viktig signal för folkhögskolornas framtida utveckling i hela Sverige. Nedmonteringen av det fasta telenätet som redan påbörjats slår hårt mot befolkningen på landsbygden. Dels är det svårt för etablerade företagare att klara sina kundrelationer utan väl fungerande teknik för elektronisk kommunikation, dels vågar få ta chansen att nyetablera när man inte vet vilka möjligheter för kommunikation Mp vill ha utveckling i hela sverige kommer att finnas.

Många företagsidéer som lämpar sig mycket väl att bedriva på distans för den som av olika skäl vill bo på landet blir helt enkelt omöjliga när kommunikationen per kabel rycks undan.

Landsbygden tappar befolkning men samtidigt sker det en utflyttning av stadsbor till landsbygden. Många som tar det steget gör det på grund av att de har svårt för stadsmiljön. En grupp som flyttar från städerna är de så kallade elöverkänsliga. Även för denna grupp är telefon- och datoruppkoppling via kabel viktig för försörjning och kontakt med samhället i övrigt.

Den lösning som erbjuds av Telia, mobila alternativ, ger inte tillräcklig driftsäkerhet för företagaren och den tekniken driver bort de elöverkänsliga än längre ut i obygden.

Optisk fiber för telefoni och datakommunikation är den lösning som efterfrågas. Staten måste ta ett Mp vill ha utveckling i hela sverige för att tekniken inte enbart sprids i områden där befolkningstätheten gör det intressant för företag med kommersiella drivkrafter. Miljöpartiet ser positivt på regeringens budgetpost om miljoner kronor under tre år för att sprida tekniken utanför tätorterna. Vi är emellertid oroade för att denna satsning inte kommer att komma den glest befolkade landsbygden till del utan kanske tvärt om kan komma att bromsa upp de privata operatörernas investeringsvilja i de områden som ligger närmast i tur att bli utbyggda på kommersiella grunder.

Områden som bör prioriteras är de där kopparnätet rivs upp och områden som det fasta telenätet inte hunnit nå innan nedmonteringen började. Vi menar att det är en viktig signal staten måste sända, nämligen att satsningen inte är avsedd att ersätta investeringar som operatörerna på kommersiella grunder bör kunna ta.

Vår uppfattning är att om skattemedel tydligt används för att koppla upp den mest glest befolkade landsbygden så ökar trycket även på operatörerna att ta sitt ansvar för glest befolkade men ändock inte fullt så glest befolkade områden, vilket innebär att statens kostnad gör dubbel nytta. Även om man bor på en vacker plats kan man behöva förflytta sig för att arbeta, delta i föreningsliv och för fysiska möten.

Oavsett om det finns allmänna kommunikationer eller inte alls, finns det många vinster med att utveckla möjligheter till att samutnyttja våra egna privata transporter och förflyttningssätt. Samåkning är ett sätt att nyttja fordon gemensamt. Det minskar behovet av enskilt ägande och skapar möjlighet till sociala kontakter. Samåkning kan utvecklas på flera sätt: Även på landsbygden är kollektivtrafiken viktig att prioritera, för att ställa om transporter till det för klimatet bästa sättet att kunna utnyttja färdmedel.

Vi anser att Trafikverket bör ha i uppdrag att prioritera kollektivtrafik. I dag har Trafikverket i allt för hög grad fokus på framkomlighet för person- och lastbilar, vilket leder till att energisnål och klimatvänlig kollektivtrafik ofta får stå tillbaka. Myndigheten bör öka sina ansträngningar för att underlätta utvecklingen mot ett ökat resande med kollektivtrafik. Vi föreslår att Trafikverket ges i uppdrag att vidta åtgärder som ökar kollektivtrafikens framkomlighet.

Detta finansieras genom att väginvesteringar i nationell plan minskar med motsvarande belopp. I byn Tolg i Kronobergs län, som ligger 3 mil utanför Växjö och har invånare, håller världens första samåkningssystem i mobiltelefonen på att byggas upp. De vill att totalt 77 kommuner i södra Sverige ska bli Utgångspunkten har varit att kommunerna efter sammanslagningen ska ha minst invånare.

tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Sista nyårsfirandet med raketer – förbjuds Mp vill ha utveckling i hela sverige hela landet.

Enklare företagande

"I Västernorrland vill vi bli en fristadsregion, där vi kan välkomna att alla ska ha tillgång till ett rikt kulturliv, oavsett var i landet man bor. Exemplen på hur vi stärkt tillgången till kultur i hela landet är många: Med ett riktat statsbidrag till biblioteken har vi skapat förutsättningar för att vända den utvecklingen. Utvecklingen av tiltrotatorer tillsammans med vårt breda erbjudande av tillbehör Det känns helt rätt i det läge vi är och var vi långsiktigt vill vara, berättar VP.

De Sydsvenska hamnarna – Viktiga för hela Sveriges näringsliv.

DU ÄR HÄR: