Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

110.8m FM

Militara medel kan accepteras

opinion

Säkerhets- och försvarspolitiken samt totalförsvarets fortsatta utveckling prop. Varje nations motståndskraft är beroende av att det råder bred enighet bland medborgarna om att nationen är Militara medel kan accepteras att bevara. Detta gäller oavsett vitt skilda uppfattningar om samhällssystemets utformning. De åtgärder som vidtas av statsmakterna i säkerhets- och försvarspolitiska frågor måste vara tillförlitliga och skapa förtroende för den förda politiken.

Men den motsvaras inte på ett trovärdigt sätt av den faktiska utvecklingen. De svenska statsledningarna under de senaste decennierna har långtifrån utnyttjat de möjligheter som funnits till att stärka samhället och därigenom öka motståndskraften. Sverige har utvecklats på de privata vinstintressenas villkor, vilket inneburit en snedvridning i användningen av de tillgängliga resurserna. Det gäller såväl utnyttjandet av naturrikedomar som näringspolitik och befolkningsfördelning.

Utlandsberoendet har ökat, och det har skett ensidigt med marknadsekonomierna i den industrialiserade världen. Utbytet med planekonomierna och tredje världen har stagnerat och i vissa fall t. Förmågan att försöija befolkningen med livsviktiga varor och tjänster vid en avspärrning eller en krigssituation har drastiskt försämrats och är på en del områden helt omöjliggjord.

Skyddet av befolkningen mot verkningarna av dagens vapensystem är långtifrån tillräckligt och garanterar inte ens någon säkerhet vid stridshandlingar utanför Sveriges territorium. Militara medel kan accepteras bistra slutsats som måste dras är att Sveriges nationella självständighet har minskat, dess säkerhetspolitiska läge försämrats och förmågan att skydda och försöija befolkningen, både i freds- och krigstid, gått ned.

Denna utveckling har inte skett slumpmässigt. Det finns stora och inflytelserika grupper inom den svenska borgerligheten som aldrig accepterat alliansfriheten och neutralitetsbegreppet. "Militara medel kan accepteras" har sin bas och sina främsta förespråkare inom den yttersta högern och representeras i dag av moderaterna i första hand.

De ser, och har alltid med gillande sett, att Sverige knyts närmare till Västeuropa och USA på alla områden. De upplever det inte som en fara för den nationella självständigheten att Sverige ekonomiskt, han.

diplomatiska och ekonomiska medel utgöra...

Det är därför till viss del en skönmålning av det Militara medel kan accepteras totalförsvaret och den påstådda stora enigheten bakom det begreppet, som ges i totalförsvarspropositionens inledande avsnitt. Det sägs att internationella bindningar, vilka gör det omöjligt för oss att iaktta neutralitet, inte kan accepteras.

Militara medel kan accepteras att anskaffningen av för försvaret väsentlig materiel inte får ske på så sätt att Militara medel kan accepteras kommer i beroendeställning till andra länder. Totalförsvaret måste inge respekt och förtroende såväl i omvärlden som hos det svenska folket, säger statsministern i sitt översiktliga anförande. Men verkligheten, när det gäller alla dessa tre frågeställningar, är tyvärr en annan. Vi har redan internationella bindningar som måste betraktas som oacceptabla.

Vi har skaffat väsentlig försvarsmateriel, som gjort oss beroende, särskilt på flyg- och radarsidan. Den fortgående snedvridningen av balansen i det svenska totalförsvaret inger inte respekt och förtroende. Totalförsvarsbegreppet är viktigt och framhåller på ett bra sätt att den nationella säkerhets- och försvarspolitiken måste bygga på hela samhället. Men i debatten om våra försvarsansträngningar och när det gäller konkreta beslut, som i den nu aktuella försvarspropositionen, blir det det militära försvaret som röner det största intresset och får de största anslagen.

De fyra områden som räknas till det civila försvaret kommer i skymundan och får endast ett fåtal procent av resurserna jämfört med den militära sektorn. Det svenska samhällets sårbarhet har ökat katastrofalt de senaste åren, och det är att ge en felaktig bild av verkligheten när man, som i propositionen, påstår att det svenska totalförsvaret har en balanserad sammansättning.

Vänsterpartiet kommunisterna instämmer i den målsättning för det svenska totalförsvaret som föreslagits av försvarsutredningar och fastställts i riksdagsbeslut, så som den redovisas i propositionen. Ett undantag måste dock göras. Det är bra att den mening i fjärde momentet som talade om att invasionsförsvar skall vara försvarsmaktens viktigaste uppgift har tagits bort. Det rycker undan grunden för en av myterna i den svenska, militära debatten, den om att det militära försvaret skall kunna möta och slå tillbaka ett eller två storanfall.

Det hade varit ändå bättre om uttrycket förhindra angriparen att få fast fot på svensk mark också hade tagits bort. Det är underlaget för en annan myt, att det militära försvaret kan skydda landet, hindra att angriparen tränger in och på så sätt bespara befolkningen det direkta krigets fasor. För att målsättningen i övrigt skall kunna uppfyllas och totalförsvaret få den effekt inom skilda områden som förutsätts, måste enligt vpk: För det första måste det ekonomiska försvaret uppmärksammas på ett helt annat sätt än hittills.

Ett bättre sätt att uttrycka vad det handlar om är att säga att folkförsörjningen måste förbättras på alla områden. Vpk redovisar i en särskild motion sina synpunkter på den delen av totalförsvaret. När det gäller civilförsvaret är det många års försummelser som måste tas igen.

Det framhålls ofta Militara medel kan accepteras Sverige har världens bästa civilförsvar och att många länder anser det värt att studera och kopiera.

Men det säger mer om hur dåligt det är på andra håll än att allt här hemma skulle vara perfekt. Civilförsvarets underordnande roll i förhållande till det militära försvaret måste brytas och dess huvuduppgift, att skydda och rädda liv, framhållas mera på bekostnad av det militära tänkandet om att det framför allt skall öka motståndsviljan. Myten om att en angripare skall kunna hindras från att tränga in i landet eller tvingas till angrepp mot endast militära mål får inte i fortsättningen påverka civilförsvarets planering och verksamhet.

Det går Militara medel kan accepteras att garantera något skydd med militära medel, men ett målmedvetet inriktat arbete på ett bättre befolkningsskydd kan åtminstone begränsa skadeverkningarna.

Inom övrigt totalförsvar är det framför allt situationen inom sjukvårdsområdet som måste uppmärksammas. Socialstyrelsen har sedan lång tid krävt ökad uppmärksamhet och större anslag för detta viktiga område. Men i den nu föreliggande propositionen är regeringen inte villig att ens gå med på de blygsamma förbättringar som den ansvariga myndigheten begärt. Vpk anser det vara ett minimikrav att detta tillgodoses. Årsramen för det militära försvaret föreslås i regeringens proposition till milj.

Inget annat område inom statsförvaltningen Militara medel kan accepteras garanterat en så gynnsam behandling. Vid programplaneperiodens slut kommer militärutgifterna med dessa förutsättningar att ligga omkring 30 miljarder kronor per år. Dessa höga militärutgifter, som de i försvarskommittén representerade partierna är i stort sett ense om, kommer ändå att medföra stora förändringar i den militära organisationen.

Ambitionen att upprätthålla ett stort flygvapen, behålla pansarbrigaderna med sina dyra stridsvagnar och fortfarande ha en övertung stabs- och förvaltningsapparat medför att det under tiden fram till sekelskiftet inte kommer att bli möjligt att bibehålla den allmänna värnpliktens princip, detta naturligtvis under förutsättning att man Militara medel kan accepteras är villig att avsevärt höja militäranslagen.

Signalerna i propositionen är tydliga nog. För att få plats med det nya militärplanet JAS måste man boija skära i den fredstida utbildningsorganisationen.

Det som nu sker är bara en början och kommer att följas av betydligt större krav inför nästa femårsperiod. Detta medför allvarliga försämringar när det gäller mobilisering och beredskap. Vidmakthållandet av ett regionalt uppbyggt, territoriellt försvar försvåras, och det kommer att bli mycket svårt, kanske omöjligt, att direkt ta upp försvar över hela tl Riksdagen Det huvudargument som anförs, att man framåt sekelskiftet kan förvänta sig mindre värnpliktskullar är ihåligt.

Antalet värnpliktiga har varierat kraftigt under tidigare perioder utan att man för den skull lagt ned och byggt upp fredsförband. Ingen kan med bestämdhet säga hur befolkningsutvecklingen blir efter sekelskiftet. Om Sverige dessutom övergår till någon form av totalförsvarsplikt, vilket är fullt tänkbart, och då både kvinnor och män skall ges skilda former av utbildning, kommer behovet av utbildningsanläggningar att bli mycket stort.

Argumentet om minskande värnpliktskullar är en efterrationalisering som gjorts för att kunna pressa in utveckling och produktion av ett litet, dåligt militärflygplan i en stor militärbudget, som därigenom ändå blir för liten. Nedskärningarna inom fredsorganisationen får så småningom sin följdriktiga effekt också inom krigsorganisationen. Vi har fram till nu haft tjugo infanteribrigader. Tio har moderniserats, ytterligare Militara medel kan accepteras föreslås omorganiserade och de kvarvarande åtta blir inte föremål för några åtgärder.

Motsvarande förhållanden råder inom lokälforsvarsförbanden. Vpk har ingenting emot att det sker en omorganisation av brigadförbanden. Det är ett av partiets gamla krav att pansarbrigaderna skall avskaffas, moderniseringen av gamla stridsvagnar avbrytas och krigsförbanden i övrigt organiseras i mindre, lättrörliga förband, som är mindre sårbara och mera effektiva i den försvarsstrid som det svenska försvaret skall föra.

Det som nu föreslås är raka motsatsen. Enligt propositionen skall Sverige satsa på ett Militara medel kan accepteras antal stora, högmekaniserade förband. Skrivningarna i propositionen är avslöjande:.

från civila konfliktförebyggande åtgärder till...

De fältförband som inte kan tilldelas den modernaste materielen och för vilka mycket begränsade ekonomiska medel kan avsättas bör t. Om inte betydande belopp för modernisering av dem avsätts i böljan på talet eller förbanden då får överta en Militara medel kan accepteras mängd materiel från den mer kvalificerade delen av krigsorganisationen, kan förbanden behöva utgå ur organisationen. Beslut om detta behöver enligt min mening inte fattas nu. Jag bedömer i likhet med försvarskommittén att det är väsentligt för försvaret av vårt territorium Militara medel kan accepteras vi disponerar ett stort antal förband så att strid kan tas upp i vaije del av landet mot angrepp från varje håll.

Lokalförsvarsförbanden avses härvid främst för försvarsuppgifter vid gränser, hamnar, flygfält och kuststräckor som är av väsentlig betydelse för vårt försvar.

Genom att kunna möta ett...

Överbefälhavarens planering innebär att antalet lokalförsvarsförband minskar något. Minskningen har enligt min bedömning en godtagbar omfattning. Detta avsnitt innehåller dubbla budskap och visar också vilka tankegångar man har om det militära försvarets fortsatta utveckling. Uppemot hälften av dessa förbandstyper i krigsorganisationen skall alltså försvinna i. Är det någon som tror att ett då i full omfattning utvecklat och i produktion varande JAS-projekt kommer att möjliggöra att några medel överförs till det territoriella försvaret?

Man kommer inte att ha råd att utbilda och krigsplacera alla värnpliktiga. Men med en nedbantad fredsorganisation och motsvarande krigsorganisation kommer det inte heller att behövas. Den allmänna värnpliktens idé kan avskaffas och rekryteringen ske frivilligt.

När det gäller högutvecklade krigsmaskiner blir det frågan om yrkesmilitärer så som redan nu är fallet inom flygvapnet. Det dubbla budskapet ligger i talet om att vårt stora landområde fordrar ett stort Militara medel kan accepteras förband.

Om man vidhåller detta ligger det ingen logik i att samtidigt plocka bort stora delar av dessa förband. Vänsterpatiet kommunisterna anser att det svenska totalförsvaret också måste innehålla en så stark och effektiv militär komponent som Sveriges ekonomiska och tekniska resurser tillåter.

Partiet har också under en lång följd av år varit villigt att avsätta mycket stora belopp till det militära försvaret. Detta har hela tiden Militara medel kan accepteras med krav på omstruktureringar mot en så långt som möjligt nationellt oberoende militärorganisation och ett avbrytande av dyrbara och sårbara satsningar på vapenplattformar som Viggen, JAS och olika stridsvagnsmodeller.

Partiet har slagit vakt om den allmänna värnplikten och krävt en Militara medel kan accepteras organisation med förmåga att ta upp strid över hela landet. När det gäller vapenutvecklingen har vpk tidigare än många andra pläderat för en inhemsk "Militara medel kan accepteras" och produktion av robotvapen inom alla vapenslag.

Utvecklingen har där i stora stycken gett oss rätt. En värnpliktsorganisation med välutvecklade moderna robotvapen av olika storlekar och verkan ger större avskräckningseffekt än undermåliga JAS-flygplan.

Prisrelationen för defensiva vapen av detta slag i förhållande till offensiva krigsmaskiner som JAS är också mycket gynnsam och skulle tillåta inhemsk tillverkning i mycket större serier än vad som någonsin kan tänkas när det gäller flygplan. Det skulle också ge underlag för en väsentlig utvidgning av svensk elektronik- och dataindustri. Det militära maktmedlets underliggande medel. Enligt Wedin kan den strategiska teorin Militara medel kan accepteras som en hierarkisk . aldrig accepteras.

Genom att kunna möta ett väpnat angrepp ska totalförsvaret utgöra en tröskel för den som vill angripa Sverige, eller utöva påtryckningar med militära medel. vilka gör det omöjligt för oss att iaktta neutralitet, inte kan accepteras. Vidare att går inte att garantera något skydd med militära medel, men ett målmedvetet.

MORE: Antirasism som laromedel

MORE: Var fjarde vuxen allergisk mot livsmedel 3

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde