Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

124.3m FM

Forsok till ran av vardetran

opinion
Vänligen välj företag eller privat

Ett gärningspåstående om att den tilltalade har gjort sig skyldig till fullbordad stöld har ansetts innefatta ett påstående om även försök till stöld. Eftersom den tilltalade i förväg hade fått reda på att bestämmelserna om försök till stöld skulle kunna vara tillämpliga och beretts möjlighet att anpassa sitt försvar efter detta har det inte funnits något hinder för domstolen att döma för försök till Forsok till ran av vardetran. Allmän åklagare väckte vid Norrköpings tingsrätt åtal mot D.

Tingsrätten ordförande rådmannen Girion Blomdahl anförde i dom den 6 februari följande. Åklagaren har åberopat D. Åklagaren har därutöver åberopat vittnesförhör med C.

NJA s. Ett gärningspåstående om...

Han åkte till Bauhaus för att handla, men kom att stjäla istället för att han var dum. Han tog de saker som framgår av förteckningen och lade dem i bakluckan bakom barnvagnen.

Norrköpings tingsrätt

Han ångrade sig redan inne i butiken och var skakig och nervös. Han blev stoppad innanför grinden på driveindelen av varuhuset. Polisen kom och då fick han köra ut. Det var först när polisen kom som man öppnade grinden och han fick köra ut från varuhuset. Polisen parkerade utanför och kom in till honom och bad honom köra ut. Personalen hade inte tidigare hittat sakerna han hade i bilen, då han till personalen nekat att han stulit. Han var vid kassan när personalen frågade om han tagit något och han nekade.

Personalen nekade honom att lämna.

Jag är misstänkt för "försök...

Han var kvar vid kassan till dess polisen kom. Hon arbetade vid tiden normalt i Linköping, men var den aktuella dagen på Norrköpingsvaruhuset och lånade ett kontor. Hon fick veta att en stortjuv, som man Forsok till ran av vardetran haft ögonen på, var i varuhuset. Hon gick ner för att se vad D. Han gick med sin kundvagn till driveindelen och tog saker och lade där man förvarar reservdäcket.

Han betalade för något i kassan, men hon minns inte vad, kanske en cementsäck.

Försök till stöld. i Stöld...

Han betalade dock inte för det han hade i bakluckan. Man ringde efter polis. Hon var på väg att stoppa honom, men blev tillsagd av den person som hade jouren att släppa honom och hon antog då att polis var på väg.

Hon konfronterade honom innanför kassan, men han togs utanför. För att stölden skall Forsok till ran av vardetran varit fullbordad krävs att besittningen till det stulna från Bauhaus sida har brutits. Fråga är om så har skett till följd att det kan anses ha förelegat en fullbordad stöld. Av utredning framgår klart att D. Detta i sig kan inte anses ha fullbordat stölden, utan han måste även passerat den punkt där man betalar.

I driveinanläggningar finns det som D. Fråga är om det kan anses ställt utom rimligt tvivel att han fritt passerat denna punkt. Vad som är klart är att C. Av hennes utsaga framgår även att polisen ingriper mot D. Mot detta skall hållas D. Polisen skall sedan ha bett honom köra ut, varpå de gått igenom bilen. Tingsrätten anser att domen, med beaktande av de beviskrav som gäller i brottmål, måste baseras på D. Det är även så att en del av det hon kunnat berätta - det vill säga att polisens genomgång av bilen sker utanför varuhuset - i sig är förenligt med D.

Sammantaget är det inte ställt utom rimligt tvivel att D. Stölden kan därför inte anses fullbordad. Det kan konstateras att åklagaren stämt på fullbordat brott och att någon Forsok till ran av vardetran inte skett under huvudförhandlingen efter förhörsutsagorna utifrån hur de berättat om vad som hände.

Har blivit dömd för försök...

Fråga är då om ansvar för försök kan komma i fråga. Svea hovrätt har i rättsfallet RH Tingsrätten delar inte hovrättens syn i detta rättsfall. Ett försöksbrott förutsätter - utöver vad som gäller för ett fullbordat brott - en fara för fullbordan, jfr 23 kap.

Det är således ett ytterligare rekvisit som måste vara uppfyllt för att ett försöksbrott skall kunna göras gällande, nämligen ett farerekvisit. Ett påstående om ett sådant rekvisits uppfyllande kan inte anses ligga inom ramen för det som åklagaren påstår vid ett fullbordat brott, där ju påstås att en stöld faktiskt har ägt rum, något som inte är fallet vid ett försök.

Det kan även föranleda problem för den tilltalade att kunna fällas till ansvar för ett försöksbrott, när det endast är stämt på ett fullbordat brott, rörande hur försvaret skall läggas upp. Detta då det mot bakgrund av det tillkommande farerekvisitet kan vara så att annan utredning blir aktuell, till exempel rörande de praktiska möjligheterna att undgå upptäckt innan fullbordan. Även om denna synpunkt inte gör sig särskilt starkt gällande i detta individuella mål medför den ur principiell synvinkel betänkligheter mot att rymma in ett påstående om försöksbrott inom ramen för ett påstående om ett fullbordat brott.

Själva uttrycket innebär ju nämligen att en stöld har genomförts, vilket inte är visat i detta mål. Sammantaget är det tingsrättens uppfattning att försök till stöld inte kan bifallas inom ramen för den förevarande gärningsbeskrivningen.

Åtalet skall således ogillas. Åklagaren överklagade i Göta hovrätt och yrkade att hovrätten skulle döma D. Hovrätten hovrättslagmannen Mats Lundeholm, hovrättsrådet Henrik Jonsson, referent, tf. I hovrätten har presenterats samma muntliga bevisning som vid tingsrätten; förhören med D. Härutöver har det i hovrätten hållits tilläggsförhör med D. Det har även som ny muntlig bevisning i hovrätten på åklagarens begäran hållits vittnesförhör med polismännen M.

De varor som omfattas av åtalet har funnits på en avdelning inom varuhuset Bauhaus dit kunder kunnat köra med bil. Varorna har varit av sådant slag att kunder själva fått plocka till sig och lägga dem i bilen.

I enlighet med den praxis som gäller vid butikstillgrepp anses en kund, som befinner sig i varuhuset när det är öppet, inte ha gjort sig skyldig till ett olovligt tagande av sådana varor så länge kunden är kvar där.

I ett sådant fall kan ett olovligt tagande, som är en förutsättning för att det ska vara fråga om en fullbordad stöld, föreligga först när varorna har förts utanför varuhusets område utan att kunden har betalat för dem. Den av åklagaren åberopade skissen visar att det finns två utfarter för biltrafik från den avdelning inom varuhuset där varorna har funnits.

Utfarterna är försedda med bommar och innanför var och en av bommarna finns det ingång till en kassahytt. Varken skissen eller övrig utredning visar annat än att ingångarna till kassahytterna ligger nära respektive bom. Varuhusets område får mot angiven bakgrund anses sträcka sig fram till bommarna. Det är utrett att D. Varorna kan därför inte anses ha hamnat utanför varuhusets område som ett led i ett tagande som varit olovligt. Åtalet för fullbordad stöld kan vid angivna förhållande inte bifallas.

Frågan är då om det finns grund för hovrätten att pröva om D. Det har i hovrättspraxis uttryckts olika uppfattningar i fråga om en domstol kan pröva ansvar för försöksbrott när åtal för fullbordad stöld inte bifallits och gärningsbeskrivningen inte justerats se RH I litteraturen har det dock anförts att åtal för fullbordat brott normalt innefattar ett påstående Forsok till ran av vardetran försök till samma brott och HD synes också ha intagit den ståndpunkten vid sin Forsok till ran av vardetran se Nordh, Praktisk process II, 2 uppl.

Med utgångspunkt från det sistnämnda finner hovrätten att den föreliggande gärningsbeskrivningen i sig ger utrymme för att döma för försök till stöld.

Vidare har frågan om D. Han får mot den bakgrunden även anses ha haft fullgoda möjligheter att försvara sig mot åklagarens påstående att han i vart fall ska dömas för försök till stöld.

Hovrätten finner därför att det i varje fall numera finns förutsättningar för att pröva om D. Det kan därför hållas för visst att D. Det är mot angiven bakgrund, och med hänsyn till att varorna tillsammans har varit värda 1 kr, utrett att D.

På grund av personalens ingripande kom detta dock inte att ske förrän polisen hade kommit till platsen. Det har därför även förelegat en fara för att stöldbrottet skulle fullbordas. Dessa domar ligger dock förhållandevis långt tillbaka i tiden och det saknas skäl att tillmäta dem någon betydelse vid påföljdsvalet för det nu aktuella brottet.

Vad som framkommit om hans personliga förhållanden medför att det saknas särskild anledning att befara att han kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet.

Påföljden ska därför bestämmas till villkorlig dom. Den villkorliga domen ska, då inte finns några särskilda skäl däremot, förenas med böter. Med ändring av tingsrättens dom dömer hovrätten D. Föredraganden, justitiesekreteraren Christian Malmqvist, föreslog i betänkande följande dom:.

Med gärning avses vad som framgår av åklagarens gärningsbeskrivning. Åklagaren ska även ange det eller de lagrum som åberopas. Gärningsbeskrivningen utgör ramen för brottmålsprocessen. Denna kan inte vara alltför detaljerad i beskrivningen av det påstådda händelseförloppet. Det är tillräckligt att den innehåller vad som är tillräckligt för gärningens Forsok till ran av vardetran, dvs.

Påståenden om gärningen som inte framgår av gärningsbeskrivningen får inte läggas till grund för dom. Se NJA s. Vid domstolens prövning ska även Europakonventionens krav beaktas se NJA s. Av artikel 6 i Europakonventionen följer bl. Den anklagade ska "Forsok till ran av vardetran" tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar. Av Europadomstolens praxis följer att underrättelsen ska avse såväl vilken gärning det är fråga om som den rättsliga kvalificeringen se Europadomstolens dom den 25 mars i målet Pélissier och Sassi mot Frankrike, Report of Judgments and Decisions, II.

Det är därför inte möjligt att döma den tilltalade enligt en annan straffbestämmelse utan att den tilltalade i förväg har fått reda på att en sådan kan vara tillämplig och har beretts möjlighet att anpassa sitt försvar efter detta jfr NJA s. Kraven är alltså mer långtgående än vad som följer enligt 30 kap.

En förundersökning om grovt rån har inletts. Tidigare under måndagen rånades även en värdetransport i Vällingby i västra Stockholm. åring sköts med automatvapen i gänguppgörelse utanför Rusta – nu åtalas sju personer · Fyra skott träffade åringens ben.

En stor blodpöl på parkeringen. Försök till stöld. i Stöld Forsok till ran av vardetran rån m.m., 8 kap BrB. FRÅGA Hej! En stöld i butik fullbordas som bekant först när kassalinjen passerats Forsok till ran av vardetran betalning.

MORE: Nystrands snabba stracka gav silver

MORE: Kvinna till sjukhus efter brand

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde