Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

101.5m FM

Protester mot finskundervisning

opinion

Den finska språkstriden syftar oftast på debatterna i Finland under och talen om den Protester mot finskundervisning republikens två officiella språk: Men diskussion och vissa stridigheter har förekommit ända sedan finskan på talet började utvecklas till ett fullvärdigt samhällsspråk och frågan väcktes huruvida den nya nationen skulle ha ett eller två språk.

Det sena talet upplevde meningsskiljaktigheter mellan fennomaner och svekomaner - statsmän som Johan Vilhelm Snellman och Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen å ena sidan och Axel Olof Freudenthal och Axel Lille å den andra.

Striden handlade främst om vilket språk Finlands statstjänstemän och skolor borde fungera på. Eftersom de finskspråkigas rätt till samhällsservice, Protester mot finskundervisning, domstolar och så vidare på finska knappast kunde förnekas - och flera folkräkningar gjorde många finlandssvenskar övertygande om att de så småningom skulle dö ut - inrättades också sådana samhällsinstitutioner på finska. Men de svenska Protester mot finskundervisning bestod och det officiella livet blev tvåspråkigt - samtidigt som det fick kämpa allt hårdare för att inte bli ryskt.

Meningsskiljaktigheterna rörde också principer: Ett fennomanskt svar blev historieböcker som Yrjö Koskinens Oppikirja Suomen kansan historiassa 'Lärobok i finska folkets historia'som skapade en bild av ett enhetligt finskt folk genom tiderna, med stark nedtoning av allt positivt inflytande från Sverige. Det kan nämnas att Protester mot finskundervisning grupper främst företräddes av svenskspråkiga, fast de fennomanska kulturkretsarna ofta strävade att byta till finska som hemspråk, förfinskade sina släktnamn och satte sina barn i de nygrundade finska läroverken, vilket resulterade i att nästa generation verkligen blev finskspråkiga.

Yrjö Koskinen hette själv ursprungligen Georg Zacharias Forsman. Den svåraste språkstriden uppstod på och talet, och rörde frågan om landet borde behålla sin officiellt tvåspråkiga karaktär eller inte.

Seuraa ohjelmaa

De svenskspråkiga var förstås alla för fortsatt tvåspråkighet, och den finska opinionen var delad. Nu var otvetydigt majoritetsspråket finska, men hur mycket större del skulle denna majoritet ha av samhällslivet? På vilka villkor skulle svenskan få fortsätta att existera?

Sähköposti

Vilka privilegier skulle bekämpas för att gottgöra tidigare orättvisor? Särskilt hård var striden om professurerna vid Helsingfors universitetav vilka före självständigheten en oproportionerligt stor del var svenskspråkiga trots att majoriteten i Protester mot finskundervisning ända sedan talet bestod av studenter från finska läroverk.

Några radikalnationalistiska studentorganisationer ställde krav på universitetets totala förfinskning men fick inte riksdagens majoritet med sig och utgången blev en kompromiss: Den språknationalistiska atmosfären som under denna tid kunde ge upphov till studentdemonstrationer, namninsamlingar, strejker på universitetet, sabotage mot tvåspråkiga skyltar och enstaka våldsdåd stenkastning på svenska dagenslagsmål skolpojkar emellan o. Resultatet blev att Finlands officiella tvåspråkighet bekräftades, Protester mot finskundervisning riksdagar vars majoritet var moderat i språkfrågan.

Finlandssvenskarna grundade en egen organisation, Svenska folktingetatt företräda svenskheten och finlandssvenskarna.

Living in Afghanistan was better...

Under efterkrigstiden förekom inte mycket språkstrid. Också nu upptog relationen till Ryssland, Sovjetunionen, en större del av uppmärksamheten, och bevarad svenskhet - Protester mot finskundervisning ett nordiskt samhällssystem - var till och med ett argument mot sovjetiskt inflytande.

Men sedan åtminstone talet har ibland hätska språkdebatter förekommit, oftast kring frågan om den obligatoriska undervisningen i svenska i finsk grundskola och gymnasium ibland kallad " tvångssvenska ". Det så kallade andra inhemska språket — svenska i finska skolor, finska i svenska skolor — är sedan grundskolereformen obligatoriskt för alla i skolundervisningen.

GIVER HVER HVORDAN DANSK GOD...

Eftersom finskan i praktiken är det dominerande språket och goda kunskaper i finska är nära nog oumbärliga om man vill klara sig som en fullvärdig medlem av det finländska samhället även utanför den egna hembygden, har inga starka protester förekommit mot den obligatoriska finskundervisningen. Däremot förekommer sådana mot den obligatoriska svenskan.

De moderna språkdebatterna handlar oftare om nytta än om principer. Eftersom finsk- och svenskspråkiga oftast talar finska med varandra och man kan tala engelska med rikssvenskar om man kan Protester mot finskundervisningupplever tydligtvis inte en del av eleverna i de finska skolorna att de har någon större nytta av att läsa svenska som de ofta "Protester mot finskundervisning" som en Protester mot finskundervisning formalitet och saknar verkligt intresse för.

Den anglosaxiska populärkulturens dominans hjälper till och motiverar många att läsa engelska även om man inte råkar vara särskilt intresserad av språk, men någon motsvarande faktor som skulle Protester mot finskundervisning kraftigt motivera en till att läsa svenska finns helt enkelt inte.

Därför måste man antingen inse det förnuftsmässiga i att lära sig ett språk som man kan ha verklig nytta av i arbetslivet eller också måste man vara genuint intresserad av det svenska språket som sådant.

Och tydligtvis finns det en del skolelever som varken ryms i den ena eller den andra kategorin. Å andra sidan har antalet elever som talar både finska och svenska hemma vuxit markant under de senaste decennierna, särskilt i huvudstadstrakten. Av dessa har största delen svenskan som skolspråk, men det är uppenbart att sådana åtminstone till en viss grad tvåspråkiga elever som går i skola på finska har en helt annan inställning till svenskundervisningen än sådana som egentligen saknar all personlig anknytning till svenskan.

På väg mot svenskt uttal...

Urnordiska  · fornnordiska fornvästnordiska  · fornöstnordiska  · forngutniska  · norn  · "Protester mot finskundervisning" nordiska  · forndanska östdanska  · äldre svenska fornsvenska  · runsvenska  · klassisk fornsvenska  · yngre fornsvenska  · äldre nysvenska  · yngre nysvenska.

Färöiska  · isländska dialekter. Gutniska  · nordiska dialekter. Finska språkstriden  · norska språkstriden  · skandinaviska  · svorska  · danism  · finlandism  · norvagism  · svecism. Hämtad från " https: Finlandssvenska Finska Svenska Språkpolitik. Artiklar som behöver fler källor Alla artiklar som behöver fler källor Alla artiklar som behöver källor.

Visningar Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik. Verktyg Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Protester mot finskundervisning Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens. Språk العربية English Ido עברית Scots Redigera länkar.

Sidan redigerades senast den 2 september kl. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. Den här artikeln behöver fler eller bättre källhänvisningar för att kunna verifieras. Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. I Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om jaktmedel föreslås det att jakt med pil och båge ska bli tillåtet, en ren nöjesjakt där hänsyn till djuren saknas.

Motivationsprofilen ved indlæring af L2 med henblik på dansk på Færøerne. Later on Tove and Hanne repeat without protest after Kirsten: 'eine Uhr'. Matchningen har skett mot variablerna Protester mot finskundervisning, kön, allmän begåvningsnivå och.

f|rkasta en lag som strider...

Greenpeace har tidigare protesterat mot projektet. Enligt Rashid Alimov vid miljöorganisationens ryska gren visar branden att planerna på ett.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde