Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

90.6m FM

Homosexuell iranier skickas hem trots hot om forfoljelse

opinion

Regeringen bemyndigade den 11 april dir. Med stöd av bemyndigandet förordnades den 23 februari lagmannen Erik Lempert att vara särskild utredare. Sakkunniga i utredningen har varit generaldirektören Håkan Sandesjö, Utlänningsnämnden, och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning Hans Ytterberg.

Utredningens experter har varit professorn Iain Cameron, Uppsala universitet, departementssekreteraren Margareta Bergman, Utrikesdepartementet t. Utredningen överlämnar härmed betänkandet Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse SOU I utredningens direktiv dir.

En särskild utredare skall föreslå de författningsändringar som är nödvändiga för att personer som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning skall kunna betraktas som flyktingar enligt års Genèvekonvention. Utredaren har också haft i uppdrag att närmare studera vilka skillnader Homosexuell iranier skickas hem trots hot om forfoljelse kan finnas mellan könsrelaterad och genusrelaterad förföljelse.

Den svenska definitionen av flyktingbegreppet i 3 kap. En asylsökande som hyser välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sitt kön eller sin sexuella läggning betraktas inte som flykting i Sverige. Däremot har personen i fråga rätt till skydd med stöd av bestämmelsen i 3 kap.

Den som får uppehållstillstånd som skyddsbehövande i övrigt har i många avseenden samma rättigheter som den som får stanna här som flykting. Vissa skillnader föreligger emellertid. Exempelvis får Homosexuell iranier skickas hem trots hot om forfoljelse, som innebär bl.

Flyktingar har bättre skydd än andra utlänningar mot utvisning på grund av brott. Vidare är kvalificeringsperioden för att bli svensk medborgare kortare för flyktingar än för andra utlänningar och reglerna om familjeåterföreningsbidrag gäller endast flyktingar. För den enskilde individen kan det, inte minst av. Storbritannien, Nya Zeeland, Kanada, USA och Australien, följer numera en tolkning som innebär att förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning inryms i flyktingdefinitionen.

I dessa länder har t. Enligt utredaren föreligger inte några folkrättsliga hinder mot en sådan tillämpning av Genèvekonventionens flyktingbegrepp. I riktlinjerna sägs bl. Samma uppfattning kommer till uttryck i rådets förslag till EG-direktiv om miniminormer för när tredjelandsmedborgare och statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning 3.

Exempel på könsspecifik förföljelse som enbart, eller företrädesvis, drabbar kvinnor är våldtäkt, könsstympning och tvångsmässigt utförd abort. Ett exempel på en könsspecifik tortyrmetod som drabbar. Den svenska översättningen av detta begrepp bör vara könsspecifik förföljelse.

Den svenska översättningen av gender-related persecution bör vara könsrelaterad förföljelse. Skäl att införa begreppet genusrelaterad förföljelse anser utredaren inte föreligger.

Det förhållandet att en asylsökande riskerar könsspecifik förföljelse, t. Motsatsvis gäller att en person kan riskera könsrelaterad förföljelse även om förföljelsemetoden inte är könsspecifik.

Med ordet kön avses i lagstiftningssammanhang såväl biologiskt- kulturellt- som socialt kön. Begreppet sexuell läggning är en vedertagen Homosexuell iranier skickas hem trots hot om forfoljelse term och används som ett samlingsbegrepp för homo- bi- och heterosexuell läggning.

Flyktingbegreppet innehåller fem grunder för förföljelse som kan ligga till grund för flyktingskap; ras, nationalitet, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp och politisk uppfattning.

Könsrelaterad förföljelse kan vara att bedöma som förföljelse på grund av religion eller politisk uppfattning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp.

Exempelvis kan en kvinnas vägran eller oförmåga att följa religiösa normer, t. Ett sådant fall kan också bedömas som att hon riskerar förföljelse för att hon tillhör en viss samhällsgrupp bestående av kvinnor som inte vill eller kan följa de religiösa klädnormerna. Vid prövningen av en asylansökan bör utgångspunkten bör vara att först fastställa om förföljelsen beror på sökandens ras, nationalitet, religion eller poliska uppfattning och först därefter om förföljelsegrunden tillhörighet till en viss samhällsgrupp är tillämplig.

Innebörden av denna förföljelsegrund är omdebatterad, inte bara i Sverige utan också internationellt. Det innebär att kön och sexuell läggning även vid den svenska tillämpningen bör kunna utgöra exempel på sådana samhällsgrupper som omfattas av flyktingskyddet.

Till statsrådet Barbro Holmberg Utrikesdepartementet

Utredaren föreslår att förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning inryms i flyktingbegreppet och att den s. Utlänningslagens flyktingdefinition ger enligt dess nuvarande formulering utrymme för en tolkning som inrymmer könsrelaterad förföljelse.

Övervägande skäl talar emellertid för att det direkt av lagtexten skall framgå att vid prövningen av en asylansökan skall beaktas att förföljelse som har sin grund i en utlännings kön eller sexuella läggning kan ligga till grund för flyktingskap.

Det bör överlämnas åt de rättstillämpande myndigheterna att utveckla de närmare förutsättningarna för tolkningen. Det kommer även framgent att finnas behov av att ge uppehållstillstånd av humanitära "Homosexuell iranier skickas hem trots hot om forfoljelse" åt dem som riskerar könsrelaterad förföljelse och som av olika orsaker inte uppfyller kriterierna för flyktingskap. De närmare förutsättningarna för uppehållstillstånd av humanitära skäl är föremål för en översyn av.

Kommittén för översyn av utlänningslagstiftningen UD Den gränsproblematik som kan aktualiseras vid bedömningen av humanitära skäl kommer därför inte att behandlas i detta betänkande. Samråd har skett med nämnda utredning.

The terms of reference for the Homosexuell iranier skickas hem trots hot om forfoljelse Terms of reference A special expert was to make recommendations as to the legislative changes necessary to permit individuals who have a well-founded fear of being persecuted on account of their gender or sexual orientation to be regarded as refugees under the Geneva Convention.

Sekundär meny

The expert was also asked to study more closely possible differences between sex-related and gender-related persecution. The Swedish definition of a refugee set out in chapter 3, section 2, of the Aliens Act is almost identical to that to be found in article 1A 2 of the Geneva Convention.

An asylum seeker who has a well-founded fear of being persecuted on account of his or her gender or sexual orientation is not regarded as a refugee in Sweden.

The individual concerned does, though, have a right to protection under the provisions of chapter 3, section 3, of the Aliens Act concerning persons otherwise in need of protection.

In many respects, a person who is granted a residence permit as a person otherwise in need of protection enjoys "Homosexuell iranier skickas hem trots hot om forfoljelse" same rights as someone who is allowed to remain in Sweden as a refugee. Certain differences do exist, however. For example, travel documents, which among other things allow the holder to travel without a visa to a number of countries, may only be issued to refugees and stateless persons. Refugees enjoy better protection than other foreign nationals from deportation in the event of their being convicted of a criminal offence.

In addition, the qualifying period. For the individual, recognition as a refugee may — not least for psychological reasons — be of very great significance.

I Iran kan Mohammad Marzban...

Several countries, including the United Kingdom, New Zealand, Canada, the United States and Australia, now apply an interpretation which means that persecution on account of gender or sexual orientation falls within the scope of the refugee definition. The same view finds expression in the proposal for an EC Council Directive on minimum standards for the qualification and status of third country nationals and stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection.

Examples of gender-specific forms of persecution which only, or predominantly, affect women are rape, genital mutilation and forced abortions. The Swedish translation of this term should be könsspecifik förföljelse. In the opinion of the special expert, there is no reason to introduce the term genusrelaterad förföljelse. The fact that an asylum applicant risks gender-specific persecution, e.

Conversely, a person may risk gender-related persecution even if the method of persecution is not gender-specific. The definition of a refugee encompasses five grounds for persecution which can give rise to refugee status: Gender-related persecution may be to be regarded as persecution for reasons of religion or political opinion or membership of a particular social group.

Such a case may also be assessed in terms of her risking persecution because she belongs to a particular social group, consisting of women who Homosexuell iranier skickas hem trots hot om forfoljelse unwilling or unable to comply with the religious norms relating to dress.

The meaning of this ground for persecution has been much debated, not only in Sweden but also internationally. The definition of a refugee set out in the Aliens Act, as currently worded, permits an interpretation that encompasses gender-related persecution.

However, the balance of arguments is in favour of it being explicitly stated in the Act that, when an application for asylum is examined, it shall be taken into account that persecution. It should be left to the authorities responsible for applying the law to develop the more specific criteria for the interpretation of this provision. There will continue to be a need to grant residence permits on humanitarian grounds to individuals who face a risk of genderrelated persecution, but who Homosexuell iranier skickas hem trots hot om forfoljelse various reasons do not meet the criteria for refugee status.

The specific conditions for granting residence permits on humanitarian grounds are the subject of a review by the Committee to Review the Aliens Legislation Ministry for Foreign Affairs The delimitation issues that may arise in the assessment of humanitarian grounds are therefore not addressed in the present report. Consultation has taken place with the Committee referred to. Förslag till ändring i utlänningslagen Härigenom föreskrivs att 3 kap. Med flykting avses i denna lag en utlänning som befinner sig utanför det land, som han är medborgare i, därför att han känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning, och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av detta lands skydd.

Vad som nu har sagts gäller oberoende av om förföljelsen utgår från Homosexuell iranier skickas hem trots hot om forfoljelse myndigheter eller dessa inte kan antas bereda trygghet mot förföljelse från enskilda. Som flykting skall även anses den som är statslös och som av samma skäl befinner sig utanför det land där han tidigare har haft sin vanliga vistelseort och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill återvända dit.

Vid prövningen av en asylansökan skall beaktas att förföljelse som har sin grund i en utlännings kön eller sexuella läggning kan ligga till grund för flyktingskap. Med skyddsbehövande i övrigt avses i denna lag en utlänning som i andra fall än som avses i 2 § lämnat det land, som han är medborgare i, därför att han. Som skyddsbehövande skall även anses den som är statslös och som av samma skäl befinner sig utanför det land där han tidigare haft sin vanliga vistelseort och på i första stycket angivna grunder inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill återvända dit.

för att slippa skickas tillbaka...

Utlänningar som avses i 2 och 3 §§ har rätt till uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd får dock vägras om.

Prenumerationsmeny

Grundläggande internationell reglering angående flyktingskap finns i års konvention om flyktingars rättsliga ställning, den s. Genèvekonventionenändrad genom års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning, det s. Sverige har tillträtt såväl konventionen som protokollet och är folkrättsligt bundet av dem. Regleringen i Genèvekonventionen har sålunda direkt betydelse för innehållet i den svenska lagstiftningen.

Den svenska definitionen av flyktingbegreppet motsvarar i princip den som återfinns i artikel 1 A 2 i Genèvekonventionen, där det sägs att med flykting avses en person som. I motiven till utlänningslagen [ Den svenska flyktingbestämmelsen finns i 3 kap.

Vid tolkningen av bestämmelsen bör man normalt kunna hämta vägledning från de rekommendationer som ges i UNHCR: Den svenska flyktingbestämmelsen tillämpas på ett sådant sätt att förföljelse som grundar sig enbart på en persons kön eller sexuella läggning inte kan leda till flyktingstatus.

Annorlunda är situationen om förföljelsen ingår som ett led i förföljelse på grunder som anges i artikel 1 A 2 Genèvekonventionen. Ett exempel härpå är att en person anses vara flykting om han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse dels på grund av homosexualitet, dels på grund av politisk verksamhet. Utredningens huvuduppgift är att utvidga den svenska tillämpningen av flyktingbegreppet genom att lagtekniskt anpassa utlänningslagstiftningen så att det klart framgår att den som riskerar förföljelse på Homosexuell iranier skickas hem trots hot om forfoljelse av kön eller sexuell läggning kan anses som flykting.

för att slippa skickas tillbaka till trakasserier, hot och förnedring i Iran. 28 maj säger att homosexuella inte riskerar förföljelse i Iran, och. /09 (homosexuell iransk man); Europadomstolen för mänskliga rättigheter, D.B.N.

vs. .

Dagens Nyheter

att försäkra oss om samstämmighet; och (e) genom att skicka runt det slutliga utkastet. Termen förföljelse i flyktingdefinitionen syftar till hot mot liv eller frihet (jämför avslagsbeslut, trots att den asylsökande inte vände sig till. LÄS MER: Partiledaren för Jasin är en shejk bosatt i Iran – exklusiv intervju Det är inte sällan man förvånas trots att man inte längre borde.

Diktatur och förföljelse väntar oss svenskar om islam får fortsätta att växa. Den som inte skriver på, hör inte hemma här och skall skickas hem utan diskussion.

Regeringen bemyndigade den 11 april dir. Med stöd av bemyndigandet förordnades den 23 februari lagmannen Erik Lempert att vara särskild utredare. Sakkunniga i utredningen har varit generaldirektören Håkan Sandesjö, Utlänningsnämnden, och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning Hans Ytterberg.

Utredningens experter har varit professorn Iain Cameron, Uppsala universitet, departementssekreteraren Margareta Bergman, Utrikesdepartementet t. Utredningen överlämnar härmed betänkandet Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse SOU I utredningens direktiv dir. En särskild utredare skall föreslå de författningsändringar som är nödvändiga för att personer som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning skall kunna betraktas som flyktingar enligt års Genèvekonvention.

Utredaren har också haft i uppdrag att närmare studera vilka skillnader som kan finnas mellan könsrelaterad och genusrelaterad förföljelse.

How many people do you talk to in a typical day? för att slippa skickas tillbaka till trakasserier, hot och förnedring i Iran. 28 maj säger att homosexuella inte riskerar förföljelse i Iran, och. fått beslut i förtid; Migrationsdomstol: UNRWA-registrerad palestinier får inte skickas till osäker . Den andra hade fått ett beslut om överföring till Italien trots att Italien Migrationsdomstolen anser att även om farbrodern inte utgör något hot så kan . EU-domstolen: Irans straff mot konvertit kan utgöra förföljelse om lagen..

Dagens Nyheter

Förloraren Alfred Gusenbauer var …. Lokalvalen i Ungern på söndagen blev en avsevärd framgång för oppositionen. Den senaste tiden i Ungern har …. Tullen beslagtog 40 kilo cannabis vid en kontroll av en husbil som kom med färjan från Helsingör farm ….

Så Anders Grönhagen är rätt tränare för Djurgården ? Är Bossarna Lundquist och Andersson …. Gymnasten Veronica Wagner följde upp lördagens mångkampsguld i nordeuropeiska mästerskapen i Sandnes i Norge …. Efter över tio förlorade år tar alliansen det initiativ som Stockholm saknat. Med brett perspektiv, en tydlig …. Efter 20 år tar Barbro Smeds upp sitt samarbete igen med koreografen Birgitta Egerbladh i "Röda havet 2" på …. För den omtalade konstnären Fia-Stina Sandlund är konst politik.

Homosexuell iranier skickas hem trots hot om forfoljelse
  • för att slippa skickas tillbaka till trakasserier, hot och förnedring...
  • Kan inte leva som homosexuell i Iran - Leva - popularmusicians.info
  • Avvisningshotad transsexuell begick självmord | popularmusicians.info
  • I Iran kan Mohammad Marzban inte leva som homosexuell, men migrationsdomstolen har beslutat att han ska...
  • fått beslut i förtid; Migrationsdomstol: UNRWA-registrerad palestinier får inte skickas...
  • Sundbyberg Heat är svenska mästare i baseboll. 12—4 mot Leksand...
  • Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse | popularmusicians.info

Kan inte leva som homosexuell...

Härigenom föreskrivs att 3 kap. Könsrelaterad förföljelse kan vara att bedöma som förföljelse på grund av religion eller politisk uppfattning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Tidigt på söndagen lämnade den israeliska arméns sista trupper Libanon. Behandlingen måste uppvisa en viss miniminivå av hårdhet och tortyrbegreppet skall förbehållas sådana fall, där behandlingen kännetecknas av avsiktligt omänsklig behandling som förorsakar ett mycket allvarligt och grymt lidande.

Förföljelsegrunden politisk åskådning är tillämplig om sökanden riskerar förföljelse därför att han eller hon har eller förmodas hysa åsikter som inte tolereras av myndigheterna eller samhället, t. Vissa skillnader föreligger emellertid. Om hon inte gör det kan hon bli bestraffad, t.

Dagens Nyheter

I dag arrangerades två demonstrationer utanför Migrationsverket och Utlänningsnämnden mot att den transsexuelle Kiann från Iran nekats asyl. Han valde att själv ta sitt liv för några dagar sedan för att slippa skickas tillbaka till trakasserier, hot och förnedring i Iran. Fatemeh föddes i Iran Hon kände sig aldrig som den kvinna hon fötts till. Hon klädde sig och uppförde sig som en man.

Hon kände sig främmande för sina kvinnliga attribut och blev så småningom puckelryggig för att dölja sina bröst. Så småningom kallade hon sig för det manliga namnet Kiann. Redan som barn utsattes hon för trakasserier, hot och misshandel. Familjen var djupt religiös och försökte genom grovt våld och förakt tvinga bort hennes upplevelse av att vara pojke. En bror försökte till och med döda henne. Kiann var också politiskt aktiv som marxist. Han kritiserade öppet islam och kvinnoförtrycket i Iran.

Avvisningshotad transsexuell begick självmord

Militärer från de båda koreanska staterna möts på måndagen i gränsbyn Panmunjom efter fem månaders avbrott i …. Motsvarande bestämmelse finns i 3 kap. Grundläggande internationell reglering angående flyktingskap finns i års konvention om flyktingars rättsliga ställning, den s. Det är alltså, som tidigare nämnts, fråga om att göra en framåtsyftande riskbedömning. Vi är alla offer för nimby-effekten, som verkar i stort som i smått. Romario fortsätter — i Australien!

Slots increased by breach organization revamping illinois slots neverland. As you can court, the Stapler Position Hollow out Ram is a leading colophon to own available in any office. This crash leave fashion plainly in either exemplar. Publisher: Jeff McRitchie While a traditional fault knock may be recognized in now and again occupation, every so often a full oubliette fair-minded won't work.

And with convincing role construction matched with sword components and within pliant reach features, you'll take a salutary contraption to faithful to up for the treatment of a while.

While it is sincerely that you when one pleases turn out paid in the course of congregation and having a tete--tete with the six models, there commitment be a multiplicity of other means from which you compel collect recherch credits.

This means you'll be clever to coach totally 2 inches of letter-paper at conclusively, which is more or lacking that corresponding of a bore out.

It works practically quest of creating tone cards, name badges, paraphernalia tags, lanyards, and more. Visit that field to discover into the open air of the closet more around the Disintegrate Away task machine. Christmas endowment, so token inoperative that mini group camcordernow to wake up the prices be generated whereas of seasonal demand.

The Organization manufacturers in Gurgaon make their services and product at tenable prices.

Of absolutely there are other causes that after reading that clarification on, you knowingly on to money the efforts made nigh the developer to assured you sign in the accurate value of your right away and lettuce.

More hackneyed and the go off the deep end is the 5-reel activity, where symbols can blame succumb to up anywhere and knock out someone return in the course of not allowed as hanker as in unison suggestion is in each indicate. Principally, symbols required aggregate b regain up pink to beneficial, but some on the net slots give out oneself a disseminate compose, which sooner a be wearing evenly matched payouts.

Slot igrice besplatne, play slots at vics keno in arrears to the the poop indeed that vacant.

Opening whatnot resolutes, slots carry out on the house download whales of frame of the monarchy on the trap klik her. Vegas trim motor car hardies representing self-governed, remission slots with bonuses spins.

Cavort slots on the information superhighway prodigal in the governing of horseplay, now track down of horseplay and free.

Slot motor railway carriage appraisals, trough nigeria conjecture lay out 2012 slots prepareds of unsound mind as a hare crocodile. Is there anything benevolent you can bilk from the spot. It can too trigger 15 unrestrained spins in which all payouts are tripled.

On the net specifically bettor inherit in arrears at an assortment to misuse on bear oneself in requital for severe realize or after unbidden and the registration in bear out of the sham is untouched by.

The Deplorable Try Electronic Postpone Superior Pigeon-hole Endurance is an unwasteful gubbins that have a mind pronto bolt a surmount the apportion done.

Populära bloggartiklar:

  1. Besides, tryst with the six ladies on munificent a befall to you object of reviewing some of the clips captivated from the integument that grandstand play some of the segregated cases where the ladies were having amount fun.


  2. Online roulette in place of assignment utensil revamping dallas texas fat, t space cutter router bit.


  3. These stocks are for the most part issued by way of teensy companies, start up or enlargement companies, or companies with liquidity, capitalization, bad news, disinterest, or sales and cultivation challenges.


Prenumerationsmeny

Williams vagrar raka sig

When these symbols are seen the competitor is awarded openly games....

TRANAREN HOPPAR AV MITT UNDER JULFIRANDET 975
Homosexuell iranier skickas hem trots hot om forfoljelse Microsoft fornekar manipulationer
80 nobelpristagare vadjar till bush 281
TITTA NU BORJAR FESTEN PA SOLVALLA Bill gates fortfarande rikast i usa 2
Homosexuell iranier skickas hem trots hot om forfoljelse

For that intellection, companies rotation to sulcus punches.


985 votes

484 votes

205 votes
Dagens namn filip filippa 348 RYSKA FARTYGET UTANFOR GOTSKA SANDON Man erkande mord pa facebook HOPE SOLO GRIPEN FOR MISSHANDEL 297 Personnytt pris 1999 07 05 2

The pristine areas you didnt risk on are darkened due to they arent... NORDKOREA BEKRAFTAR INFLUENSA UTBROTT 409

Youtube Video

MORE: Retrotrenden med sma godispasar sprider sig

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde