Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

146.8m FM

Byt ut skolledning vid mobbning

opinion

Jag har arbetat som Barn- och elevombud i tre år. Elever berättar för mig att de är rädda för att gå till skolan; att de känner ångest och otrygghet.

Ibland har de utsatts för så långvarig psykisk press att de inte längre vill leva. Det är en mänsklig rättighet att få känna sig trygg i skolan och att inte behöva bli utsatt för allvarliga övergrepp, vilket mobbning faktiskt är.

Du som skolledare har en helt avgörande roll för att se till att elever inte utsätts för kränkningar. Din attityd och dina värderingar präglar skolmiljön.

Jag och mina medarbetare utreder anmälningar där elever berättar att de utsatts för mobbning och att skolan inte gjort tillräckligt för att förhindra kränkningarna. I de svar "Byt ut skolledning vid mobbning" får från huvudmän redovisas skolans syn på mobbningssituationer. En inte ovanlig reaktion är att elevernas berättelser ifrågasätts.

Att inte ta barns och elevers utsatthet på allvar kan i sig innebära ytterligare en kränkning. Jag ska ge några exempel: Han blev Byt ut skolledning vid mobbning, till exempel bjöd den elev som var drivande i mobbingen alla i klassen på godis, utom den utsatta pojken.

Dagens Nyheter

De barn som tidigare lekt med pojken slutade göra det och han utsattes för nedsättande kommentarer. Men skolan menade att den utsatta pojken hade lika stor del i konflikterna som övriga elever. De uppgav också att pojken hela tiden haft kompisar och därför inte varit utfryst.

Hon blev hotad till livet. Andra elever la ut nedsättande kommentarer om henne på internet. Trots detta och en rad andra händelser menar skolan att det berodde på att flickan lätt blev indragen i konflikter och att hon själv var med och startade konflikterna. Att hon hade svårt att komma in i kompisgruppen skyllde de på hennes stora frånvaro. Fallet gällde en då tioårig pojke som utsatts för såväl Byt ut skolledning vid mobbning som fysiska kränkningar.

De andra eleverna slog och sparkade honom och om han inte gjorde som de andra eleverna ville nöp de honom i ansiktet. Skolan och kommunen ifrågasatte elevens berättelse och menade att han inte var utsatt för mobbning. Oavsett vilket ansåg skolan att de gjort tillräckligt åt situationen.

Mobbning kan vara att till...

Men tingsrätten kom fram till att pojken utan minsta tvekan utsatts för mycket allvarlig mobbning. De konstaterade också att den utredning och de åtgärder som skolan gjort inte var tillräckliga. I sin dom säger tingsrätten att åtgärderna varit ensidigt inriktade på den utsatta pojken och att skolan inte vidtagit några specifika åtgärder riktade mot förövarna eller andra inblandade elever.

Tingsrätten ansåg till och med att skolans beteende, att lägga hela Byt ut skolledning vid mobbning på eleven, i sig utgjorde en kränkning.

Att som skolledare ifrågasätta en elev som utsatts för kränkningar under lång tid innebär en ytterligare kränkning av eleven. Det är dessutom en signal såväl till skolans personal som till eleverna att det är okej att elever kränker varandra. Om skolan, och då ytterst du som skolledare, inte tar kränkningar på allvar är det ett brott mot skollagens bestämmelser om kränkande behandling. Det är också ett handlande som står i strid med den värdegrund som är fastslagen i skollagens portalparagraf.

Skriv ut. Rätta artikel. Spara...

Där stadgas att var och en som verkar inom skolans verksamhet ska främja aktning för varje människas egenvärde. En trygg skola är en förutsättning för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. För att lyckas i arbetet mot kränkande behandling måste du som skolledare reflektera över dina värderingar och tydligt markera att det är oacceptabelt att utsätta andra människor för kränkningar.

Skolledare och andra vuxna på skolan måste vara närvarande i elevernas vardag. Inte bara under lektionstid utan också i korridorer, på raster och andra platser där eleverna är. Ta reda på hur dina elever har det och var själv en tydlig förebild.

Skulle du acceptera att Byt ut skolledning vid mobbning i din lärargrupp utsattes för samma typ av kränkningar som många elever drabbas av? Mobbad elev tvingades byta skola - får ingen reseersättning. Göteborg på mobbningen. Föräldrarna hävdar att skolledningen tyckte det var för tidigt att organisera ett sådant möte. Sjukhus slogs ut under strömavbrottet. Skolledare har en avgörande roll för att se till att elever inte utsätts för kränkningar, skriver Andra elever la ut nedsättande kommentarer om henne på internet.

Mobbning kan vara att till exempel ignorera eller att frysa ut någon, ha ett också vara utsatta för mobbning - från elever, kollegor, skolledning eller föräldrar.

MORE: Frihet arets tema for musik vid siljan

MORE: Norman vidare i shanghai 1

MORE: Norska gubbar mats vid gransen

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde