Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

111.7m FM

Sista land i eu kon

opinion

Hjälp oss att bli bättre genom att besvara nio frågor. Det tar några minuter.

EU:s medlemsländer

EU är en europeisk samarbetsorganisation Sista land i eu kon de flesta av Europas länder ingår. EU-länderna har gått samman och beslutar om mängder av saker gemensamt i stället för på egen hand. Grunden till dagens EU bildades av sex medlemsländer Med åren har EU växt och i dag har unionen 28 medlemsländer. Över hälften av EU-länderna har gått över till gemensam valuta, euron. Sverige gick med efter en folkomröstning. Ett EU-land kan frivilligt lämna samarbetet. Här kan du se vilka EU-länder som har infört euro som valuta och vilka länder som är med i Schengensamarbetet.

Du kan också klicka på ett land i kartan och hitta mer information.

Det finns idag tolv monarkier...

Alla europeiska länder som respekterar EU: I dag är 28 europeiska länder medlemmar i EU. Sverige gick med i EU efter en folkomröstning. Alla EU-länder kan handla fritt med varandra inom den så kallade inre marknaden.

Dessutom samarbetar länderna inom till exempel klimat- och miljöpolitik, transporter, utrikes- och säkerhetspolitik, rättsliga frågor och migration. Inom Schengenområdet är gränskontrollerna avskaffade. Det betyder att passkontrollerna mellan länderna har tagits bort — tanken är att alla enkelt ska kunna resa över gränserna.

De länder som ingår i Schengenområdet har istället gränskontroller mot länder som inte är med i samarbetet. Ett Schengenland kan tillfälligt återinföra passkontroller om det uppstår problem med landets säkerhet. Schengensamarbetet på Migrationsverkets webbplats. EES-avtalet är ett djupgående samarbete som inkluderar dessa länder i EU: Även Schweiz har ett liknande avtal med EU. Alla europeiska länder kan ansöka om att bli medlemmar i EU. Ett land som vill bli medlem måste uppfylla de så kallade Köpenhamnskriterierna som är en samling politiska, ekonomiska och administrativa krav.

EU har Sista land i eu kon kandidatländer som vill bli medlemmar och som uppfyller de politiska kraven. Alla europeiska länder som respekterar principerna Sista land i eu kon demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstaten kan ansöka om att bli medlemmar i EU.

Ofta är ansökan om att bli medlem i EU en del i en lång process av anpassningar till EU och dess regelverk. Om ett Sista land i eu kon som vill bli medlem i EU klarar det politiska kravet blir landet ett så kallat kandidatland. Det innebär att EU kan börja förhandla om medlemskap med landet i fråga om alla EU-länder har enats om detta i ministerrådet, en EU-institution där ministrar från EU-ländernas regeringar ingår.

EU-länderna får sedan tillbaka pengar i form av ekonomiskt stöd från EU. De senaste åren har Sverige betalat miljarder kronor om året till EU och fått tillbaka miljarder kronor. Den största delen av det ekonomiska stöd som Sverige får från EU går till jordbruket.

En mindre del går till att stödja regional utveckling. Om man ser till EU: Faktarutan visar vad regeringen i statsbudgeten för räknar med att betala i avgift till EU och få tillbaka i form av ekonomiskt stöd. Nettoflödet är skillnaden mellan vad Sverige betalar och får tillbaka.

Statens budget på riksdagens webbplats. Faktarutan visar vad Sverige tidigare år, allt sedan landet gick med i EUhar betalat i avgift till EU och fått tillbaka i form av ekonomiskt stöd.

Nettoflödet är skillnaden mellan vad Sverige betalat och fått tillbaka. Summorna är angivna i miljarder kronor i det aktuella årets penningvärde.

Uppgifterna kommer från regeringens årsredovisning för staten de aktuella åren. Det faktiska återflödet kan vara större eftersom EU-stöd som går till projekt i Sverige utan att passera statsbudgeten inte redovisas i statens årsredovisning. Årsredovisning för staten på riksdagens webbplats.

Ett EU-land kan välja att gå ur EU. Reglerna för hur ett utträde ska gå till finns i EU-fördraget, reglerna för hur EU-samarbetet ska fungera. Hittills har inget land lämnat EU, men Storbritannien förhandlar om att göra det. Europeiska rådet och landet som lämnar EU kan tillsammans besluta att förlänga tiden för förhandlingar om båda parterna är överens. Om det två år efter ansökan om utträde inte finns något färdigt avtal slutar ändå landets medlemskap i EU att gälla.

Om ett EU-land bryter mot EU: Ett EU-land kan däremot inte bli uteslutet ur EU. EU-samarbetet ska bygga på dessa värden och varje medlemsland förväntas agera utifrån dem. Artikel 7-förfarandet kan "Sista land i eu kon" olika ut. Om det finns en klar risk att ett medlemsland åsidosätter EU: Om ett medlemsland allvarligt och ihållande åsidosätter EU: Sverige och de "Sista land i eu kon" EU-länderna har pekat ut ekonomiska och politiska frågor som de vill arbeta med tillsammans.

Belgien. Belgiens flagga. Huvudstad: Bryssel;...

EU är ett samarbete mellan 28 europeiska länder. EU har sju institutioner med olika uppgifter, till exempel lagstiftning, budget och penningpolitik.

Sverige blev medlem Genom åren har EU: EU-länderna har kommit överens om att samarbeta i olika frågor, till exempel handel, miljö och jordbruk. Som grund för samarbetet finns de EU-lagar som länderna kommer överens om och som gäller i hela EU. Det mesta av pengarna går tillbaka till länderna som stöd och bidrag. EU i riksdagen EU är vardag i den svenska riksdagen. Riksdagen granskar och debatterar EU: Regeringen måste stämma av sin EU-politik med riksdagens EU-nämnd.

Du har också möjlighet att lämna synpunkter på EU: Du kan kontakta svenska myndigheter och EU: I Sverige är det val söndagen den 26 maj. Sök på sajten Sök Stäng sökrutan. Startsida Vad är EU? Om EU-medlemskapet EU bildades av sex medlemsländer I dag har unionen 28 medlemsländer. Kraven för att gå med i EU är hårt ställda. Ett EU-land kan välja att lämna samarbetet.

Drygt hälften av EU-länderna har infört "Sista land i eu kon" som valuta. Visa på kartan Schengenländer Euroländer. EU har 28 medlemsländer. Från 6 till 28 länder EU började i efterkrigstidens Europa som ett samarbete mellan sex länder i västra Europa. Över tid har unionen växt och i dag har den 28 medlemsländer.

Storbritannien har bestämt sig för gå ur EU Sista land i eu kon kommer att lämna unionen Fri handel och politiskt samarbete Alla EU-länder kan handla fritt med varandra inom den så kallade inre marknaden. Samarbete över gränser Den gemensamma valutan euro Drygt hälften av länderna deltar i eurosamarbetet och använder euro som gemensam valuta. Euron skapades för att förenkla handeln mellan länderna och ett land som vill införa euro måste klara flera ekonomiska krav.

Det beror på att en majoritet av väljarna i Sverige röstade nej till euron i en folkomröstning Sverige röstade nej till euron Att gå med i EU. Lång process att bli medlem  Alla europeiska länder som respekterar principerna om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstaten kan ansöka om att bli medlemmar i EU. Politiska kravet viktigast EU: Köpenhamnskriterierna Det politiska kriteriet: Landet ska vara en stabil demokratisk rättsstat som respekterar mänskliga rättigheter och ger skydd till minoriteter.

Landet ska ha en fungerande marknadsekonomi. Landet ska kunna hantera EU: Hur stor avgiften är beror på landets ekonomiska förutsättningar. Avgiftens storlek utgår bland annat från landets bruttonationalinkomst BNI.

Det innebär att Sverige betalar mer i avgift till EU än vad som kommer tillbaka som återflöde i form av ekonomiskt stöd.

Länder som betalar mer än de får tillbaka brukar kallas nettobetalare. EU-avgiftens storlek beror på landets ekonomi. Riksdagen tar varje år beslut om statens utgifter och inkomster. Skillnaden mot svenska personnummer är att det är den sista siffran i det danska numret som anger könet på personen i fråga (i Sverige är det som bekant den.

Enligt domstolen bör man kunna ange ett tredje kön Sista land i eu kon födelsebeviset. Om lagarna godkänns blir Tyskland det första landet i Europa som.

Det finns idag tolv monarkier i Europa, av dessa Sista land i eu kon tio stycken suveräna stater där Belgien har utan avbrott varit kungarike sedan 21 julidå landet blev I Monaco och Spanien ärver det förstfödda barnet av manligt kön tronen.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde