Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

110.3m FM

Pilotprojekt for vindkraft far stod

opinion
vingarna. Uljabuouda vindkraftpark beviljades i...

Energimyndigheten har beviljat totalt ,1 miljoner kronor till tre projekt som är av stor betydelse för vindkraftutbyggnaden i Sverige. Projekten kommer att driva på och utveckla marknaden.

Sökformulär

Den totala investeringskostnaden för projekten är cirka 3,6 miljarder kronor, inklusive ett tidigare beslut. Det är o2 Vindkompaniet, Svevind och Arise Windpower som får stöd. Den totala investeringskostnaden för projekten är cirka 3,6 miljarder kronor, inklusive ett tidigare beslut gällande Storrun i Krokoms kommun.

Bakgrunden är det statliga stödet till så kallade Pilotprojekt på vindkraftområdet, som har en budget på miljoner kronor för perioden Totalt söktes drygt miljoner kronor från 23 sökanden. Den kunskap och erfarenhet som byggs upp i olika projekt ger också en industriell utveckling som skapar jobb och ekonomisk tillväxt, säger Generaldirektör Tomas Kåberger i en kommentar. Utgångspunkten för stödet är ett samarbete mellan staten och näringslivet i syfte att underlätta och minimera kostnaderna för en storskalig vindkraftsutbyggnad.

Stöd kan utgå till såväl större etableringar på land som till havs. Stöd kan även utgå till insatser för att få bättre kunskaper kring vindkraftens effekter, vilket bl. Projektet innebär att 30 vindkraftverk byggs vid Glötesvålen Pilotprojekt for vindkraft far stod Härjedalens kommun, Pilotprojekt for vindkraft far stod i Sjisjka, Gällivare kommun.

Installerad effekt är 90 MW och elproduktion cirka GW per år. Huvudsyftet med o2 Vindkompaniets projekt är att utveckla avisningssystem för vindkraftturbiner i fjällmiljö samt att utföra ismätningar för prognos. Nedisningsmätningar och prototyptester av avisningssystemet kommer att utföras på de två nedisningsdrabbade platserna Bliekevare och Aapua.

Den slutliga målsättningen med projektet är att den framtagna avisningsutrustningen ska finnas monterad på de 30 vindkraftverk som planeras att uppföras på Glötesvålen. För att säkerställa att projektet kan genomföras inom vindpilotprojektets tidsramar har o2 Vindkompaniet angett den planerade etableringen på Sjisjka som ett alternativ till Glötesvålen.

Projektet bedöms ha stora möjligheter att bidra till utveckling av avisningsutrustning för medel och svåra nedisningsförhållanden och därmed bidra till ett mer effektivt utnyttjande av vindenergin i kallt klimat. Denna utveckling bedöms vara av stor vikt för kommande utbyggnad av vindkraft i fjällmiljö och kallt klimat.

Projekten som fått stöd

Svevind AB - Storskalig vindkraft i norra Sverige Beviljat stöd kronor, vilket utgör 9,9 procent av projektkostnaden. På Gabrielsberget i Nordmaling ska 20 av 40 vindkraftverk med en effekt på MW uppföras.

Det är en av de hittills största anläggningarna som fått tillstånd i Sverige. Energimyndigheten har gjort bedömningen att ett pilotstöd till Svevind AB är avgörande för att projekten på Dragaliden och Gabrielsberget ska kunna genomföras utan att behöva skjutas upp allt för länge på grund av den finansiella och ekonomiska krisen. Projekten bedöms vara av stor vikt för den fortsatta storskaliga utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Att få till stånd en etablering på Dragaliden är viktigt eftersom det är ett pilotprojekt där effekterna av den första etableringen kommer att utvärderas och återkopplas för en framtida utbyggnad av Markbygden i stor skala.

I ett svenskt perspektiv är den planerade anläggningen på Dragaliden även tekniskt banbrytande med höga torn på meter och projektet innehåller viktiga utvecklingsinsatser kring bl. Etableringen på Gabrielsberget är ett av de största landbaserade vindkraftsprojekten som har erhållit Pilotprojekt for vindkraft far stod och kommer sannolikt också att kunna ge betydande erfarenheter inför den fortsatta utbyggnaden av Markbygden. Jämförelser mellan de två etableringarna kommer bl. Etableringarna på Dragaliden och Gabrielsberget samt utvecklingsprojekten knutna till dessa, bedöms sammantaget ha många ingående delar som är av stor vikt för att underlätta för kommande etableringar i skogsmiljö och kallt klimat.

Det berör såväl teknikutveckling, "Pilotprojekt for vindkraft far stod" och studier där ett helhetsgrepp tas på etableringarna under inledande faser, byggskede och driftskede. Arise Windpower AB - Storskalig vindkraft i södra Sveriges skogsområden Beviljat stöd 50 kronor, vilket utgör 5,9 procent av projektkostnaden. Projektet inkluderar tre etableringar i skogsmiljö på väst- ost- och sydkusten: Oxhult, Karlskrona och Mönsterås.

kännas för tariffsystemet trots att...

Stöd till de tre etableringarna i Oxhult, Karlskrona och Mönsterås innebär en spridning av pilotmedel till flera etableringar i skogsmiljö i "Pilotprojekt for vindkraft far stod" Sverige. Detta kompletterar den geografiska fördelningen av pilotstödet och innebär möjligheter att kunna jämföra tre olika skogsprojekt på väst- syd- Pilotprojekt for vindkraft far stod ostkusten som påverkas av olika vindförutsättningar, terrängförhållanden mm.

En bättre kunskap om skillnader i elproduktion mellan olika geografiska lägen innebär möjlighet till mer effektiv lokalisering med strävan att uppnå en jämnare elproduktion över dygnet och årets alla timmar. Projektet innehåller många viktiga utvecklingsområden som bedöms kunna ge stora bidrag till utveckling av tekniker, metoder och kunskap och därmed underlätta för kommande etablering av vindkraft i skogsmiljö. Tidigare har projektet Storrun i Krokoms kommun beviljats 26 miljoner kronor i stöd samt kunskapsprogrammet Vindval 35 miljoner kronor.

Fredrik Dahlström, verksamhetssamordnare vindkraft, 21 00, handläggare Lars Alfrost, 20 Presskontakt Presschef pr tb es zt s js en uy er me gi dr my qw nd fa ig uo he ho te ou n. Presskontakt pr ms es tw s ld en ty er uo gi iy my uv nd ms ig nr he kc te iv n. To learn more about how your data is used by us when you use the website, please read our Privacy Policy.

We use cookies to deliver our services and to ensure that we give you the best experience on our website. For details on our use of cookies, please go to the Cookie Policy Got it!

kännas för tariffsystemet trots att...

Följande tre projekt har nu beviljats stöd: Företaget o2 Vindkompaniet får 69 miljoner kronor i stöd till en park på Tredje projektet ska pröva hur "Pilotprojekt for vindkraft far stod" storskalig vindkraft kan bli om. Energimyndigheten gör en bred satsning på forskning om planering och vindkraft. Totalt får tre projekt dela på tolv miljoner kronor. Projekten. kännas för tariffsystemet trots att statligt stöd ten får möjlighet att på förhand försäkra sig till pilotprojektet för havsbaserade vindkraft.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde